Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

уторак, 10. фебруар 2015.

ИНТЕРВЈУ ЊЕГОВОГ КРАЉЕВСКОГ ВИСОЧАНСТВА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА АЛЕКСАНДРА СРПСКОМ ИНСТИТУТУ У ВАШИНГТОНУ -INTERVIEW OF HIS ROYAL HIGHNESS CROWN PRINCE ALEXANDER FOR THE SERBIAN INSTITUTE IN WASHINGTON, DC


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Разговор водио: Др Бранко Микашиновић
Српски институте у Вашингтону
5. фебруар 2015.
Интервју Његовог Краљевског Височанства Престолонаследника Александра Српском Институту у Вашингтону, непосредно по завршетку овогодишњег Молитвеног доручка, 5. фебруара 2015. године.
Престолонаследник: „Ако желимо да задржимо младе људе у Србији, морамо да имамо инвеститоре“
Ваше височанство, ви сте присуствовали овим догађајима много пута раније. У чему је значај Националног молитвеног доручка?
То је дивна прилика, која је почела да се организује под председником Ајзенхауером, пре више од 60 година, на којој се окупљају представници свих држава САД, а овог пута и више од 130 других земаља. На јутрошњем доручку било је скоро 4.000 људи. Сви су били заједно и то је засновано на Исусовом начелу, који зближава све људе, а овде се поштују и све друге религије. Апсолутно је фантастично видети толико различитих људи из различитих сфера живота.
Шта ваше учешће данас значи за Србију? Ваше конкретно присуство овде на молитвеном доручку?
Значи много. Мислим да треба да се нагласи прилика да се упознају нови људи. Управо сам дошао са ручка са представницима југоисточне Европе. Овде је много људи из нашег региона, Балкана, да кажемо. То су бивши премијери, посланици, свикоје можете да замислите. И сви се веома добро слажу, пријатељски су настројени, грле се, желе да разговарају, и свако има свој Молитвени доручаку својој престоници. Ми га имамо у Београду, постоји и у Тирани и у Подгорици, има свакаквих окупљања. Видети то пријатељство и размену интересовања, веома је позитивно. Дакле, у овом хотелу, сваке године, има много више разумевања међу нашим народима,из нашег региона и шире, са свим осталим народима света.Страхоте које су се догодиле пре само неколико дана веома су очигледне и сви су веома погођени због тога. Председник Обама је говорио о томе данас, тако да то штопредставници 130 националности слушају о томе,зближава људе на овој веома малој планетина којој живимо.
О којим се темама највише расправљало на Молитвеном доручку међу међународним делегатима и колики је значај тога ?
Теме су разнолике. На пример, развој, образовање… Образовање је било једна од већих тема. Како задржати људе да не напуштају земљу. И отварање радних места је било тема после тога. Дакле, ако желите да се млади задрже, а ми свакако имамо велики проблем у Србији, близу 20.000 људи који добију дипломе годишње напушта земљу. Морамо да имамо инвеститоре. Дакле,и о томе се разговарало. Такође,о посетама људи из других земаља. Многи људи овде желе да нас посете, јер су стекли пријатеље,а ми смо срећни што имамо место где могу да дођу. Ми смо то радили раније, доводили смо конгресмене, политичке лидере, чланове парламената и друге. Дакле, потребно је умрежавање, мислим да је то велика реч данас.
Који су следећи догађаји на којима сте планирали да присуствујете током ваше садашње посете САД ?
То је веома добро питање. Моја супруга са својом фондацијом, хуманитарном фондацијом Лајфлајн, организовала је, са својим дивним људима, четири догађаја у Сједињеним Државама. Први је у Сан Питербургу, а други у Мајамију. То је на источној обали, а онда ћемо ићи на Западну обалу, где имамо догађај у Лос Анђелесу, па затим у Сан Маркосу, нешто јужније. Сврха ових догађаја је да се помогне поводом озбиљне ситуације у којој су наши грађани. На пример, имамо повећање броја случајева рака, недостаје нам медицинска опрема, потребни су нам специјализовани лекови. Још једна веома важна ствар је да се медицински радници доводе у САД на стручно усавршавање. Да би били упознати са најновијом технологијом. Моја супруга је преко својих познанстава организовала то у Хјустону у Тексасу, у Њујорку и у другим местима. Дакле, ово је веома важна сврха нашег пута, после боравка у Вашингтону.
Хвала најлепше, Ваше Височанство.
Хвала Вама, било ми је велико задовољство.

INTERVIEW OF HIS ROYAL HIGHNESS CROWN PRINCE ALEXANDER FOR THE SERBIAN INSTITUTE IN WASHINGTON, DC

Interviewer: Dr Branko Mikašinović
Serbian Institute in Washington, D. C.
February 5, 2015
Interview of His Royal Highness Crown Prince Alexander for the Serbian Institute in Washington, DC, shortly after the end of this year’s National Prayer Breakfast, February 5, 2015.
The Crown Prince: “If we want to maintain young people not to leave Serbia we have to have investors”
Your Highness, you have attended these events many times in the past. What is the significance of the National Prayer Breakfast?
It’s a wonderful opportunity that was started under President Eisenhower, more than 60 years ago, and it gathers every state of the United States, and this time over 130 countries. And for breakfast this morning, we are close to 4,000 people. Everybody gets together and it’s based on the principles of Jesus, who brings everybody together, but there’s respect of all religions. It’s absolutely amazing to see so many different people from different walks of life.
What does your participation today means for Serbia? Your actual presence here at the Prayer Breakfast?
It means a lot. I think one should stress the opportunity to meet people. I just came, this time, from a lunch with the South East European representatives. And you have a whole lot from our region, the Balkans, as you might say. These are former Prime Ministers, MPs, everything you can imagine. And everybody gets on very well, they are friendly, they hug each other, they want to talk more, and they have their Prayer Breakfasts in each capital. We have one in Belgrade, there’s one in Tirana, there’s one in Podgorica, there’s all sorts of things. And to see this friendship and exchange of interest, is so positive. So, in this hotel, every year, there is much more understanding between our peoples, of our region and beyond, with all the other peoples of the world. And the horrors that have happened just a few days ago are very apparent and everybody’s feeling very strong about it. President Obama even spoke about it today, so for everybody to hear this, 130 nationalities to hear this, brings people closer on this very small planet that we live.
What are the topics most discussed at the Prayer meeting among the international delegates and what is the importance of it?
The topics are multi-ones. For example, development, education… Education was one of the big ones. How to maintain people not to leave a country. And creating jobs came then. So, if you want to keep the young people and we certainly have a big problem in Serbia, of close to 20,000 people who receive their diplomas leaving the country. You have to have investors. So, that was discussed, too. And also visitation of people from other countries. Many people here would like to come and visit us, because they made friends and we’re lucky to have a place where they can meet. And we’ve done that before, bringing a few Congressmen, a few leaders, a few members of Parliament and others. So, you have this networking, I think the big word is network.
What are the next events that you plan to attend during your current US visit?
It’s a very good question. My wife with her Foundation, humanitarian Foundation called Lifeline has organized, with her wonderful people, four events in the United States. First one is in Saint Petersburg, and the second one is in Miami. That’s on the East Coast, and then we’re going to go to the West Coast, where we have an event in Los Angeles, and in San Marcos, just south. And the purpose of these events is to help the serious situation that our people find themselves in. For example, we have outbreaks of cancer, we have lacks of equipment, we need specialized medicine. Another very important point is to bring people over to the United States for training. To bring them up to date with the latest technology. And my wife through her connections has organized this in Houston, Texas, in New York and other places. So, this is major point of our trip, after this Washington visitation.
Thank you very much, Your Highness.

Thank you, it’s a great pleasure.Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs