Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

недеља, 27. децембар 2015.

ЊКВ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР – У СЛУЖБИ ОТАЏБИНЕ - HRH CROWN PRINCE ALEXANDER KARADJORDJEVIC – AT THE SERVICE OF THE COUNTRY


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

По коначном повратку у отаџбину у лето 2001, престолонаследник Александар је, као старешнна Дома Карађођевића, добио право боравка у дворском комплексу на Дедињу, Белом и Старом двору које је подигао његов деда краљ Александар Ујединитељ. Премда су оба Двора  конфискована имовина Карађорђевића, престолоналседник је у запуштена и оронула здања ― која са близу 7.000 квм, а око 135 хектара паркова представљају српски Версај ―  уложио огромна лична средства. За мање од годину дана  оба дворска здања оспособљена су за свечане пријеме, хуманитарне акције, добротворне вечери. За три године самосталног финансирања дворова, престолоналедник Александар и принцеза Катарина организовали су, осим за домаће званице, серију пријема за високе делегације из иностранства, дипломатски кор и њихове званице, за Српску православну цркву и друге верске заједнице, примили низ крунисаних глава, бивших и садашњих председника и премијера, били с подједнаким уважавањем примани од највиших званичника у Лондону, Вашингтону, Паризу и Москви, и тако значајно утицали на побољшање угледа Србије у међународној јавности.
Недовољно је познато да су ЊКВ Александар и принцеза Катарина, годнама истрајно помажу хиљаде деце, ратних сирочади, без родитеља, делећи им вредне божићне и ускршње поклоне. У безброј хуманитарних акција сакупљена су значајна средства која су потом додељена дечјим установама, а старањем принцезе, деца бесплатно упућивана у летње кампове у Грчкој. Упоредо са бригом за децу, Фондација престолонаследника за образовање и културу додељује нарочите стипендије најбољим студентима са српских универзитета, и обезбеђује више десетина бесплатних стипендија на више европских и америчких универзитета, укучујући и 40 школарнина за мастер студије у Енглеској, на универзитету у Нотингему.   Престолонаследникова фондација организовала је учешће наших студената на бројним летњим школама, помогла оснивање Центра за развој каријере. Свакога јуна, око 600 „вуковаца“ најбољих ђака, из Србије и Републике српске долазе са својим породицама у Бели двор где добијају јавна признања са своје школске успехе.
У Србији где су сви велики музеји заворени већ дуже од једне деценије Бели и Стари двор, који су већ по архитектонској вредности споменици високе категорије, са својом репрезентативном колекцијом слика страних и домаћих аутора ― од Николе Пусена, Палма Векие, Каналета анд Рубенсове школе до Аивазовског, Ежена Делакроа, Паје Јовановића, Влаха Буковца, Шпире Боцарића, све до низа скулптура Ивана Мештровића у отвореном простору ― данас најбољи српски музеј доступан широкој публици. На иницијативу принца Александра рестаурисана су многа вредна уметничка дела из Дворова, о трошку пријатељских држава.
До поврата ЊКВ Александра у отаџбину, Дворски комплекс је био „забрањена зона“ за српску јавност. Уз подршку  Министарства културе Србије, ЊКВ Александар је организовао и посете Дворском комплексу које су, углавном бесплатно (деца, студенти, пензионери, итд), у протеклој деценији, а уз пратњу дворског водича, обишли бројни посетиоци, њих око 330.000 из Србије. Бројне стране госте, близу 30.000, доводи током већег дела године, Туристичка организација Београда.
Престолонаследникова супруга, ЊКВ принцеза Катарина је на хуманитарном пољу остварила изванредне резултате: за 14 година, сваке године је у Србији стизало медицинске и друге опреме за наше болнице и домове здравља у вредности од милион евра, укупно 14 милиона евра! Принцезина хуманитарна организација донирала је српским медицинским установама преко 200 инкубатора, мамографе и друге неопходне, скупе апарате, организовала бесплатне операције за болесну децу и доводила стране хирурге да у Београду оперишу најтеже болеснике.  Уз подршку ЊКВ Александра одржано је шест  конгреса лекара, укључујући и скуп за око 500 онколога, успостављена бесплатна пракса за српске лекаре на најбољим европским и америчким клиникама (Мејо, МД Андерсон, Слоан Кетеринг, Харвард), итд. Хуманитарним активностима, које трају непрестано од повратка ЊКВ Александра у Отаџбину, спасено је хиљаде живота и помогнут велики број оболелих, сиромашних, као и особа са инвалидитетом.
Да би се огромни трошкови које, ни уз годишњу подршку државе,  није могуће покрити, Престолоналседник и принцеза су продали своју велику кућу у Лондону, стечену деценијама дугим радом и новац уложили у одржавање Дворова, имовине која није у њиховом него у државном власништву. Стога нема смисла ни одговарати на ружне, таблоидне наслове у нашој штампи о финансијским тешкоћама у одржавању Дворског комплекса, него само набројати  бројне активности ЊКВ Александра и ЊКВ Катарине који су, до краја предани потребама грађана Србије, у потпуности у служби Отаџбине.

HRH CROWN PRINCE ALEXANDER KARADJORDJEVIC – AT THE SERVICE OF THE COUNTRY

Upon the final return to the homeland in 2001, Crown Prince Alexander, as the head of the House of Karadjordjevic, was given the right by the government to live in the Royal Compound in Dedinje, the White and the Old Palace, built by his grandfather, King Alexander the Unifier. Although both Palaces are confiscated property of the Karadjordjevics, the Crown Prince invested enormous personal resources into abandoned and dilapidated buildings, with nearly 7,000 square meters, out of which 135 hectares of parks that were overgrown, which represent Serbian Versailles. In less than a year the two Palace buildings were capacitated for receptions and charity events. For three years of independent financing of the Palaces, Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine organized, except for domestic guests, a series of receptions for high-level delegations from abroad, foreign embassies, and their guests, received a number of crowned heads, presidents and former presidents and thus significantly contributed to improving the image of Serbia in the international community.
It is less known that HRH Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine have been persistently, for years, helping thousands of children, war orphans and children without parents, giving them in the White Palace Christmas and Easter presents. Through the myriad of humanitarian activities significant funds have been raised and to help flood victims, allocated to children’s homes, thanks to the Crown Princess’ engagement children have been sent to summer camps in Greece, free of charge. Along with caring for children, the Crown Prince’s Foundation for Education and Culture has been awarding special scholarships to the best students from Serbian universities and providing dozens of scholarships to several European and American universities, including 40 scholarships for master studies in England, at the University of Nottingham. The Crown Prince’s Foundation has organized the participation of our students in a number of summer schools and helped establishing of the first Centres for Career Development in the four state universities. Every year in June 600 vukovci from Serbia and Republika Srpska come with their families to the White Palace where they are recognized for their great academic achievement.
The Crown Prince opened the Royal Compound for tourism and visits, it was in the past a “forbidden zone”. In Serbia, where all major museums have been closed for more than a decade, the White and the Old Palace, which already on the architectural level are the monuments of the highest category, with their collections of paintings representing foreign and domestic authors, from Nicolas Poussin, Palma il Vecchio, Canaletto and Rubens’ school, to Aivazovsky, Eugene Delacroix, Paja Jovanovic, Vlaho Bukovac, Spiro Bocaric, along with a series of sculptures in the open air by Mestrovic, today qualify as the best Serbian museum accessible to a wide audience. At the initiative of Crown Prince Alexander many valuable works of art have been restored, at the expense of friendly countries’ governments.
At the initiative of HRH Crown Prince Alexander free tours of the Royal Compound were initiated for the first time every year for children, pensioners, students, etc. In the past decade, accompanied by the Palace guide, numerous visitors saw the Compound, about 330,000 of them from Serbia. The Tourist Organization of Belgrade has guided numerous foreign visitors, close to 30,000, during most of the year.
The Crown Prince’s wife, Crown Princess Katherine, has achieved gigantic results in the humanitarian field; for 14 years medical and other equipment for our hospitals and health centres, has been coming to Serbia every year, a total of over 14 million euros! The Crown Princess’ humanitarian organization has donated over 200 incubators, mammograms and other essential, expensive medical equipment to Serbian medical institutions, has organized free surgery for sick children and has brought foreign surgeons to operate in Belgrade, on the patients with most serious conditions. With the support of HRH Crown Prince Alexander, six congresses of physicians have been organized, including the gathering for about 500 oncologists and establishing free practice for Serbian doctors at the best American hospitals (MD Anderson, Sloan Kettering, Mayo, Harvard), etc. Humanitarian activities, which have been going on continuously since the return of HRH Crown Prince Alexander in the homeland, have saved thousands of lives and a large number of patients, the poor and people with disabilities have been helped.
In order to cover the enormous costs, which is, even with the annual state support, impossible to do, the Crown Prince and Crown Princess sold their large house in London, acquired through decades long work and invested the money in maintaining the Palace, which is still the property of the state. Therefore, it makes no sense to respond to ugly tabloid headlines in our newspapers about the financial difficulties in the maintenance of the Royal Compound, but only to list the major activities of TRH Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, who with their devotion and love for the people Serbia and are entirely at the service of our country.


Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

среда, 23. децембар 2015.

Престолонаследник и Принцеза отворили нови најсавременији „кол центар“ Дечије СОС линије - CROWN PRINCE AND PRINCESS OPEN NEW STATE OF THE ART “CALL CENTER” CHILDREN’S SOS LINE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Београд, 23. децембар 2015. – Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина, заједно са г-дином Едвардом Вејном, директором Фондације „Мост живота" и његовом супругом Татјаном присуствовали су отварању новог најсавременијег „кол центра“ Дечије СОС линије коју је пре тачно 10 година основала Њ.К.В. Принцеза Катарина у сарадњи са министарством за рад и запошљавање, министарством здравља, министарством образовања и спорта, народном канцеларијом председника републике и компанијом Телеком.

На десетогодишњицу оснивања Дечије СОС линије Принцеза Катарина је позвала свог пријатеља г-дина Едварда Вејна, који са својом хуманитарном организацијом „Мост живота" помаже сиротишта широм света, да дође у Србију, посети НАДЕЛ, у помогне у адаптацији простора и савременизацији технике којом Дечија СОС линија располажу. Г-дин Вејн је прихватио Принцезин позив, посетио Дечију СОС линију и уложио велика средства како би се реконструисао простор Дечије СОС линије и обезбедили нови софтвер и хардвер за обраду података о дечијим позивима. Руководилац Националне дечије линије г-ђа Жељка Бургунд истиче да је од некада запуштеног простора бивше архиве Звечанске, направљен најсавременији кол центар којем би позавидела свака европска дечија линија.

Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина изразила је велику захвалност господину Вејну и његовој супрузи на помоћи и времену које су уложили у овај пројекат од ког ће највише користи имати наша деца. „Мој супруг Престолонаследник Александар и ја наставићемо да помажемо колико год је то у нашој моћи. Веома сам поносна на досадашњи рад и све успехе које је линија постигла. Желимо да се рад са децом унапреди и побољша, да се започне и рад са родитељима и да се унапреди даљи развој дечије телефонске линије. Овај нови простор ће омогућити све то.“ – истакла је Принцеза Катарина.

Господин Вејн је нагласио да је за сву децу која трпе породично насиље или имају неки други проблем те врсте, Национална дечија СОС линија светлост на крају тунела, а захваљујући Принцези Катарини и свима данас присутним то светло ће увек бити упаљено.

Дечија СОС линија доступна је свој деци и омладини на територији Србије (1,3 милиона деце узраста од 6 до 18 година) 24 сата на дан 365 дана годишње а позив је бесплатан са свих мобилних мрежа и јавних телефонских говорница. Позив је поверљив, анониман и стално је доступна саветодавна услуга за децу, младе и одрасле забринуте за децу на број 0800 123456 а од сутра и на број 116111.

Свечаном отварању нових просторија Дечије СОС линије присуствовала је и г-ђа Милка Калаба, из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представници Министарства просвете, г-дин Бранко Стефановић, директор функције за велике пословне кориснике Телекома Србије, представници УНИЦЕФ-а, директори домова за незбринуту децу, као и многобројни сарадници Националне дечије линије.

CROWN PRINCE AND PRINCESS OPEN NEW STATE OF THE ART “CALL CENTER” CHILDREN’S SOS LINE

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine together with Mr. Edward Wayne, Director of the Foundation “Bridge of Life” and his wife Tatjana attended the opening of a new state of the art “call center” of the children’s SOS which was established exactly 10 years ago by HRH Princess Katherine in cooperation with the Ministry of Labour and Employment, Ministry of Health, Ministry of Education and Sports, the National Office of the President of the Republic and Telekom.
On the tenth anniversary of the founding of SOS Children’s line, Princess Katherine called her good friend Mr. Edward Wayne, who along with his charitable organization “Bridge of Life” that helps orphanages around the world, to come to Serbia, to visit NADEL, to assist in the adaptation of premises and modernisation of the technology used by the  Children’s SOS line. Mr. Wayne accepted the princess’ invitation, visited the Children’s SOS line and very kindly invested substantial resources in order to reconstruct the space premises of the Children’s SOS line and provide new software and hardware for processing data on children calls.
The Head of the National Children’s Lines Ms. Zeljka Burgund points out that once neglected area of the former archives of Zvecanska was converted into the most advanced call center, which could be envied on by any European children’s line.
Her Royal Highness Crown Princess Katherine expressed her great gratitude to Mr. Edward Wayne and his wife for their wonderful help and the time they invested in this project which will be most beneficial for our children. “My husband Crown Prince Alexander and I will continue to help as much as we can. I am very proud of our work and all the successes that the line has achieved. We want the work with children to improve and evolve, to start working with parents and to promote further development of the children’s telephone line. This new space will enable all this.” – Said Princess Katherine.
Mr. Edward Wayne, Director of the Foundation “Bridge of Life” said that for all the children victims of abuse in family or who have similar problems, the SOS Children’s line represents a light at the end of tunnel, and that thanks to Princess Katherine and all the others present today that light will keep shining on.
Children’s SOS line is available to all children and youth in Serbia (1.3 million children aged 6 to 18 years) 24 hours a day, 365 days a year and the call is free from all mobile network and all phones. The call is confidential, anonymous and the counseling services are constantly accessible for children, teens and adults concerned about children on number 0800 123456 and 116111 as of tomorrow.
The ceremonial opening of the SOS Children’s line was also attended by Mrs. Milka Kalaba from the Ministry of Education, Labour, Employement, Veteran and Social Affairs, representatives of the Ministry of Education, Mr Branko Stefanovic, director of function for big business users of Telekom Serbia, representatives of UNICEF, directors of Homes for children without parental care, as well as numerous associates of the National children’s line.


Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

уторак, 22. децембар 2015.

Део пребогате интелектуалне ризнице Слободана Јовановића „Савременост полуинтелектуалца“Полуинтелектуалац је човек који је уредно, па чак можда и с врло добрим успехом свршио школу, али у погледу културног образовања и моралног васпитања није стекао скоро ништа. Било услед његове урођене неспособности или због мана школског система, он није добио подстрека за духовно саморазвијање. Он уопште духовне вредности не разуме и не цени. Он све цени према томе колико шта доприноси успеху у животу, а успех узима у "чаршијском" смислу, дакле, сасвим материјалистички. С осталим духовним вредностима одбацује и моралну дисциплину, али не сасвим, јер прекршаји те дисциплине повлаче кривичну одговорност. Ипак и у моралном, као и у културном погледу, он је у основи остао примитивац. Неомекшан културом а са олабавелом моралном кочницом, он има сирове снаге напретек. Школска диплома, као улазница у круг интелигенције, дала му је претерано високо мишљење о себи самом. У друштвеној утакмици тај дипломирани примитивац бори се без скрупула, а с пуним уверењем да тражи само своје право које му је школа признала. Он потискује супарнике немилосрдно као да не би били жива бића него материјалне препоне. Он је добар "лакташ" — израз један који је продро у општу употребу једновремено с појавом полуинтелектуалца.

Претпоставимо да се у њега пробудила политичка амбиција, а да је постао министар. Тај положај могао је уграбити само кроз силно гурање и стрмоглаву јагму, и зато ће сматрати да је то сада нешто "његово". Из те своје течевине или, боље рећи, плена гледаће да извуче што више личног ћара. Биће "корупционаш", али неће бити сасвим свестан тога факта: толико ће му то изгледати природно и на свом месту. Један полуинтелектуалац, кад је чуо да се говори о његовој оставци, рекао је: "Ко је луд да се одваја од пуног чанка?!" Њему је изгледало непојмљиво да се човек не користи министарским положајем, као што не би било појмљиво да човек крај пуног чанка остане гладан.

субота, 19. децембар 2015.

„О улози Краља“ Аутор текста – г. Драган Векић, потпредседник Извршног одбора Удружења Краљевина Србија за Источну Србију

Већина грађана данас не зна основно, постављајући себи једно питање које гласи: „Да ли би, рецимо, постојећа влада била могућа у монархији?“
Одговор је једноставан – могла би бити формирана социјалистичка влада, па и комунистичка, ако би они добили на изборима већину гласова народа. Краљ је једно, а извршна власт је друго, састав парламента бирају грађани на изборима.
Краљ (монарх) у уставно парламентарној монархији, преставља личност око које се народ окупља, даје сигурност и у најбољем светлу представља државу пред међународним субјектима. Гарантује стабилност своје земље и страним инвеститорима гарантује стабилност државе, а не бира се на изборима сваке 5 година.
Уставно парламентарна монархија се показала да је у данашње време најстабилније државно уређење, данас све јаке и напрадне државе су монархије по уређењу – Норвешка, Шведска, Шпанија, Енглеска…
Монархија  је јефтинија за народ те земље, јер ако ништа друго не мора сваких 5 година да излазе на изборе и бирају председника републике, а сви трошкови које прави председник републике – код монарха их нема. У нашем случају, наш Краљ има своју кућу, свој кабинет, а притом још и доприноси профитом свом народу.
Аутор текста – г. Драган Векић, потпредседник Извршног одбора Удружења Краљевина Србија за Источну Србију

Извор: http://kraljevinasrbija.com

четвртак, 17. децембар 2015.

ОТКРИВЕНА БИСТА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I НА НОВОМ БЕОГРАДУ - UNVEILING OF THE BUST OF KING ALEXANDER I IN NEW BELGRADE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар присуствовао је данас прослави дана школе „Краљ Александар I“ на Новом Београду у оквиру које је откривена спомен-биста блаженопочившем Краљу. У пратњи Његовог Краљевског Височанства били су саветници Круне: г-дин Драгомир Ацовић и професор Драгољуб Кавран.
У свом обраћању Престолонаследник Александар је истакао: „Веома сам срећан, поносан и дубоко захвалан свима који су омогућили откривање бисте Краља Александра I, мог деде, у овој лепој основној школи која носи његово име. Пре сто година, са својом војском и народом прешао је преко Албаније и поднео све тешкоће којима су Србија и српски народ били изложени. Нажалост, после другог светског рата, његов лик је био гурнут у заборав, а историја је била модификована. Мој деда није био једини у томе, али јесте био једини Краљ са којим се тако сурово и незаслужено поступало. Хвала Богу, времена су се променила. Данашњи дан и откривање ове бисте показују и доказују да је неправде могуће исправити. Ако наше младе генерације буду познавале и поштовале своју историју, има наде у боље сутра“ – рекао је Престолонаследник.
Поред Престолонаследника Александра и саветника Круне церемонији откривања бисте присуствовали су и г-дин Горан Весић, градски менаџер града Београда, г-дин Владан Вукосављевић, градски секретар за културу, а њихов домаћин био је г-дин Милан Пушица, директор основне школе Краљ Александар I.

UNVEILING OF THE BUST OF KING ALEXANDER I IN NEW BELGRADE

His Royal Highness Crown Prince Alexander attended the marking of School “King Alexander I” Day and unveiling of the bust of his grandfather His Majesty King Alexander I in New Belgrade. Advisors to the Crown Mr Dragomir Acovic and Professor Dragoljub Kavran accompanied the Crown Prince.
Crown Prince Alexander emphasised in his address: “I am very happy, proud and deeply grateful to everyone who made it possible for the unveiling of the bust of King Alexander I, my grandfather, at this beautiful elementary school that bears his name. A hundred years ago, with the Serbian army and his people, he crossed Albania and endured all the difficulties which Serbia and the Serbian people were exposed to. Unfortunately, after the Second World War, his personality was pushed into oblivion, and history was altered and cleansed. My grandfather was not alone in that he was not the only King since my father King Peter also suffered  harsh and undeserved treatment. Thank God times have changed! Today’s unveiling of the King Alexander’s bust shows and proves that injustice may be rectified. If our young generations know and respected our history, there is hope for a better tomorrow.” – said the Crown Prince.
Beside the Crown Prince and advisors to the Crown, at the ceremony there were Mr Goran Vesic, City Manager of Belgrade and Mr Vladan Vukosavljevic, city secretary for culture, and host of the celebration, Mr Milan Pusica, Principal of “King Alexander I” elementary school.


Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

среда, 16. децембар 2015.

Данас 127 година од рођења краља Александра Првог - 127 years since the birth of HM King Alexander I of YugoslaviaКраљ Александар Први рођен је на Цетињу 16. децембра 1888. године, као други син краља Петра Првог и књегиње Зорке, детињство је провео у Црној Гори, основну школу завршио у Женеви, а школовао се и у војној школи у Санкт Петербургу и Београду, када је његов отац дошао на престо 1903. године.
У Првом балканском рату 1912. године Александар је био командант Прве армије и водио битке на Куманову и Битољу, а потом и битку на Брегалници 1913. године у Другом балканском рату.
У Првом светском рату био је врховни командант српске војске у биткама на Церу и Колубари 1914. године, када је српска војска поразила војску Аустроугарске монархије, а након окупације 1915. године, заједно са српском војском, повлачио се преко Албаније.
Када се краљ Петар Први, због болести, 24. јуна 1914. године повукао са престола, Александар је постао регент, а под његовом врховном командом, српска војска извршила је пробој Солунског фронта и извојевала велику побједу на Кајмакчалану.
После војничких, дошли су и државнички успјеси, па је 1. децембра 1918. године потписан акт уједињења Хрватске са Србијом и оснивање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, док је Александар крунисан за краља 1921. године.
Још као регент , Александар је спровео аграрну реформу којом је укинуо феудалне и полуфеудалне односе у пољопривреди.
Због државне кризе, краљ Александар завео је диктатуру 6. јануара 1929. године и укинуо Устав, а исте године 3. октобра, Краљевина СХС добила је ново име - Краљевина Југославија.
Током диктатуре, краљ Александар је вршио и реорганизацију државне управе, стварајући девет бановина и град Београд, а нови Устав, такозвани Октроисани устав, прогласио је 1931. године.
Заслугом краља Александра 1921. године створена је Мала Антанта /Краљевина СХС, Румунија и Чехословачка/, савез са Француском склопљен је 1927. године, а 1934. године оформљен је Балкански савез између Југославије, Румуније, Турске и Грчке.
Приликом посјете Француској, у коју је отпутовао да би учврстио одбрамбени савез против нацистичке Њемачке, на краља Александра извршен је атентат у Марсеју, 9. октобра 1934. године.

Краљева смрт дубоко је потресла Југославију, а његово тијело је до Опленца, где је сахрањен, испратило, према неким записима, око 100.000 људи.


127 years since the birth of HM King Alexander I of Yugoslavia
HM Alexander I, the King of Yugoslavia, the second son of King Peter I and Princess Zorka, was born in Cetinje, on December 16, 1888. His godfather was the Russian Tsar Alexander II, through proxy. He spent his childhood in Montenegro, and finished elementary school in Geneva. He continued his schooling in the military school in Saint Petersburg and then in Belgrade. After the death of King Peter I, he ascended the throne of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.
This act carried through his father’s and grandfather’s ideals of the South Slavs unification. After the death of King Peter I, on August 16, 1921, Regent Alexander became the King of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. In 1922, he married Princess Maria of Romania. Three sons were born in this marriage – Peter, Tomislav and Andrej.

HM King Alexander I of Yugoslavia was assassinated during a state visit to France, in Marseilles, on October 9, 1934. The victim of that assassination was also the French Foreign Minister, Mr. Louis Barthou. HRH Crown Prince Alexander II is the grandson of HM King Alexander I Unifier of Yugoslavia.


HM King Peter II, HM Queen Alexandra, HM Queen Maria and HRH Crown Prince Andrej were re-interred next to HM King Alexander I and HM King Peter I in the state funeral at the Royal Mausoleum in Oplenac, on May 26, 2013.

уторак, 15. децембар 2015.

У БЕЛОМ ДВОРУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ОДБРАНЕ БЕОГРАДА (1915 – 2015) – EXHIBITION DEDICATED TO DEFENCE OF BELGRADE CENTENARY OPENS AT WHITE PALACE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина присуствовали су вечерас у Белом Двору свечаном отварању изложбе „Одбрана Београда 1915 – 2015“ аутора  Душана Бабца.
Пре сто година, у херојској одбрани Београда у Великом рату, наши преци супротставили су се далеко надмоћнијем непријатељу, показавши целом свету како се воли и брани слобода. Српска војска и цивили заједно су устали у одбрану своје престонице и своје земље. Дани између петог и десетог октобра 1915. године били су испуњени примерима неописивог јунаштва.
„Под врховном командом мог деде, тада Регента Александра, наши војници смело су јуришали у сигурну смрт не жалећи своје животе. Један такав јуриш предводио је и славни мајор Гавриловић, чије ће речи вечно одзвањати у нашим срцима и нашем историјском памћењу. Такви примери јунаштва осветљавају нам пут у будућност. Она ће сигурно бити успешна ако наше младе генерације буду познавале и поштовале своју историју. Уверен сам да ће томе допринети и ова изложба. Будимо поносни на наше претке који су нам омогућили да данас уживамо у свим благодетима слободе. О њиховом јунаштву и поштовању које су имали и од стране непријатеља, говоре речи немачког маршала Августа фон Макензена. У свом дневнику, он је записао: „Борили смо се против војника из бајке“ – подсетио је Престолонаследник Александар.
Отварању изложбе присуствовали су представници војске Србије, представници дипломатског кора као и чланови Крунског већа г-дин Драгомир Ацовић и г-дин Душан Бабац, и Крунског савета професор Драгољуб Кавран и г-дин Предраг Марковић.

EXHIBITION DEDICATED TO DEFENCE OF BELGRADE CENTENARY OPENS AT WHITE PALACE

Their Royal Highness Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine attended the opening of the exhibition “The Defence of Belgrade 1915-2015”, set by Dusan Babac, at the White Palace tonight.
One hundred years ago, in the heroic Defence of Belgrade, our ancestors fought against the far more powerful enemy, showing the world how to love and defend freedom. The Serbian military and civilians stood together in defence of their capital and their country. The days 5 – 10 October 1915 were filled with examples of indescribable heroism.
“Under the supreme command of my grandfather, at that time Regent Alexander, our soldiers bravely charged to certain death without sparing their lives. One such onslaught was led by the famous Major Gavrilovic, whose words will forever resound in our hearts and in our historical memory. Such examples of heroism illuminate our path to the future. It will certainly be successful if our young generations know and respect our history. I am convinced that this exhibition, which has been set up by Mr Dusan Babac, member of the Privy Council, will contribute to achieving that goal. Let us be proud of our ancestors who made it possible for us to enjoy all the blessings of liberty today. Their heroism and respect they had, even from the enemy, is confirmed through the words of the German Marshal August von Mackensen. In his diary, he wrote: “Wir haben gegen soldaten aus märchen gekämpft” (We fought against soldiers from fairy tales)” – reminded Crown Prince Alexander.
The opening of the Exhibition was attended by representatives of the Army of Serbida, diplomatic corps, members of the Privy Council Mr Dragomir Acovic and Mr Dusan Babac and members of the Crown Council Professor Dragoljub Kavran and Mr Predrag Markovic.
Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

недеља, 13. децембар 2015.

КРАЉЕВСКА ПОРОДИЦА ПРОСЛАВИЛА КРСНУ СЛАВУ СВЕТОГ АНДРЕЈА ПРВОЗВАНОГ – ROYAL FAMILY CELEBRATES PATRON SAINT DAY OF ST. ANDREW THE FIRST CALLED


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина обележили су дан Светог Андреја Првозваног – крсну славу Краљевске породице, данас у Белом двору. Прослави су присуствовали г-ђа Алисон Ендрјуз, кћерка краљевског пара, г-ђица Викторија де Силва, унука Краљевића Томислава, г-ђа Кристина Оксенберг Карађорђевић, кћерка Принцезе Јелисавете, и Сер Дезмонд де Силва, отац г-ђице Викторије де Силве.
Ујутру је Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј служио Свету литургију у Краљевској капели Светог Андреја Првозваног, уз саслужење свештенства Митрополије београдско – карловачке.
Након литургије, Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј секао је славски колач у Белом Двору.
Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар је у обраћању својим гостима и свим грађанима Србије и Републике Српске истакао да су његове мисли и молитве, као и свих чланова Краљевске породице, данас упућене свима онима који се боре да преживе у временима која су веома тешка за целу земљу. „Желим да овај дан, као и све дане који долазе, проведете у миру, добром здрављу и благостању“, рекао је Престолонаследник.
Светој литургији и славском ручку присуствовали су Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј, Његово Преосвештенство Епископ шабачки Г. Лаврентије, Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован, Његово Преосвештенство Епископ врањски Г. Пахомије, Његово Преосвештенство Епископ браничевски Г. Игњатије, отац Стојадин Павловић, шеф патријаршијске канцеларије, ефендија Мухамед Јусуфспахић, муфтија србијански и имам београдски, ефендија Мустафа Јусуфспахић, Муфтија Војводине и имам београдске Бајракли џамије, господин Исак Асиел, главни рабин Србије, отац Леополд Рохмес, заменик Надбискупа београдског, професор др Оливер Антић, специјални саветник председника Републике Србије, чланови саветодавних тела Круне г. Бранко Терзић, г. Драгомир Ацовић, г. Душан Бабац, г. Предраг Марковић, г. Матија Бећковић, г. Душан Ковачевић, проф. др Драгољуб Кавран, проф. др Мирослав Гашић, др Душан Батаковић, проф. др Коста Чавошки, др Слободан Марковић, др Чедомир Антић, г. Владимир Гајић, г. Ђорђе Ђуришић, г. Ђурђе Нинковић, г. Дарко Спасић, г. Мирко Петровић, г. Богољуб Шијаковић и г. Владан Живуловић.

ROYAL FAMILY CELEBRATES PATRON SAINT DAY OF ST. ANDREW THE FIRST CALLED

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine marked St. Andrew the First called – Patron Saint Day of the Royal Family today at the White Palace in Belgrade. The celebration was attended by Mrs Alison Andrews, daughter of the Royal couple, Ms Victoria de Silva, granddaughter of Prince Tomislav, Ms Christina Oxenberg Karadjordjevic, daughter of Princess Elizabeth, and Sir Desmond de Silva QC, PC father of Ms Victoria de Silva.
In the morning, His Holiness Patriarch Irinej of Serbia officiated the Divine Liturgy at the Royal Chapel of St. Andrew the First called with clergy of Belgrade – Karlovac Metropolis.
After the liturgy the Slava cake was cut with His Holiness Patriarch Irinej of Serbia at the White Palace.
His Royal Highness Crown Prince Alexander emphasized to his guests but also to all citizens of Serbia and Republic of Srpska that today his thoughts and prayers, as well as those of all members of the Royal family are addressed to all those who struggle to survive in these difficult times, very grave times for whole the country. “I wish that this day, as well as all days to come, you live in peace, good health and well-being”, said the Crown Prince.
The Divine Liturgy and Slava lunch were attended by His Holiness Patriarch Irinej of Serbia, His Grace Bishop Lavrentije of Sabac, His Grace Bishop Jovan of Sumadija, His Grace Bishop Pahomije of Vranje, His Grace Bishop Ignjatije of Branicevo, The Very Reverend Father Stojadin Pavlovic, chief of Office of the Patriarchy, Effendi Muhamed Jusufspahic, Mufti of Serbia and Imam of Belgrade, Effendi Mustafa Jusufspahic, Mufti of Vojvodina and Imam of Bajrakli Mosk, Mr Isak Asiel, Chief Rabbi of Serbia, Father Leopold Rohmes, deputy Bishop of Belgrade, Professor Oliver Antic, special advisor to the President of the Republic of Serbia, members of the Advisory bodies to the Crown Hon. Branko Terzic, Mr Dragomir Acovic. Mr Dusan Babac, Mr Predrag Markovic, Mr Matija Beckovic, Mr Dusan Kovacevic, Prof. Dr Dragoljub Kavran, Prof. Dr Miroslav Gasic, Dr Dusan T. Batakovic, Prof. Dr Slobodan G. Markovic, Prof. Dr Cedomir Antic, Mr Djordje Djurisic, Mr Vladimir Gajic, Mr Djurdje Ninkovic, Mr Darko Spasic, Mr Mirko Petrovic, Mr Bogoljub Sijakovic and Mr Vladan Zivulovic.


Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

КЛУБ МОНАРХИСТА КРАЉЕВСКОЈ ПОРОДИЦИ КАРАЂОРЂЕВИЋ ЖЕЛИ СРЕЋНУ КРСНУ СЛАВУ СВЕТИ АНДРЕЈ ПРВОЗВАНИ !Српска православна црква и њени верници славе празник светог Андреја Првозваног, који је и крсна слава породице Карађорђевић.

Српска православна црква и њени верници славе празник светог Андреја Првозваног, првог следбеника и првог апостола Христовог, који је страдао на крсту због оданости новозаветној вери.

Светог Андреја Првозваног као свог заштитника прославља и дом Карађорђевића.

Слава Карађорђевића од Првог српског устанка

Породица Карађорђевић овај празник обележава од времена Првог српског устанка, а увео га је вожд Карађорђе који је до тада славио светог Климента.

Карађорђе се заветовао светом Андреју 1806. године, после ослобођења Београда од турске власти.

Петар II Карађорђевић је ту традицију породице наставио као краљ Србије уз благослов митрополита Михајла.

Свети Андреј је апостол Цариграда и Русије, а био је и патрон Руског царства и дома Романових.

Према предању, свети Андреј је био старији брат апостола Петра и ученик светог Јована Крститеља, а Јеванђеље је проповедао у Византији и Тракији, у дунавским земљама, а потом у Русији и око Црног мора, у Епиру, Грчкој и Пелопонезу, где је страдао.

Владика Николај Велимировић описао је у свом "Прологу" страдање на крсту и првоапостола који до последњег даха није одустајао од хришћанских поука народу који му је долазио на поклоњење.

Преминуо је 62. године, његове мошти пренете су у Цариград, а потом, како је записано, глава светитеља је пренета у Рим, а једна рука у Москву.


СПЦ слави светог Андреја сваке године 13. децембра по новом календару, односно 30. новембра по Јулијанском и свом богослужбеном календару.Свети Андреј Првозвани, апостол Христов, син једног Jeврејина по имену Јоне, а брат светог врховног апостола Петра, бејаше из града Витсаиде. Презирући таштину овога света, и претпостављајући девство браку, Андреј се не хте женити, него чувши да свети Јован Претеча проповеда на Јордану покајање, остави све, оде к њему, и постаде његов ученик. Затим када свети Претеча, указујући на Исуса Христа, рече: "Гле, јагње Божије!" (Јн. 1, 36) свети Андреј заједно са другим Претечиним учеником, кога сматрају за светог евангелиста Јована, остави Крститеља и следова Христу. Он нађе брата свог Симона (Петра), и рече му: "Ми нађосмо Месију - Христа", и доведе га к Исусу (Јн. 1, 41-42). После тога када он с Петром ловљаше рибу покрај мора Галилејског, и Исус их позва говорећи: "Хајдете за мном, и учинићу вас ловцима људи", тада Андреј на позив Господњи одмах остави мреже и са својим братом Петром оде за Христом (Мт. 4, 18-20). Андреј би назван Првозвани, зато што је пре свих Апостола постао следбеник и ученик Исуса Христа. А када после Господњег страдања, васкрсења и вазнесења свети Андреј прими, као и остали Апостоли, Духа Светога сишавшег на њега у виду огњеног језика, и када се коцком одређиваху земље, њему падоше земље: Витинија и Пропонтида са Халкидоном и Византијом, Тракија и Македонија, које се простиру до самог Црног Мора и Дунава, а такође и Тесалија, Елада, Ахаја, Аминтин, Трапезунт, Ираклија и Амастрида.

Ове покрајине и градове свети Андреј пропутова проповедајући Христа, и у сваком граду претрпе многе невоље и страдања; укрепљаван свемоћном помоћу Христовом, он с насладом трпљаше све муке за Христа. Но нарочито у граду, званом Синоп он доживе силне муке: тамо га на земљу бацаху, за руке и ноге вуцијаху, моткама га бијаху, камење на њега бацаху, прсте и зубе му чупаху; но он, благодаћу Спаса и Учитеља свог би одмах исцељен од рана, и показа се опет читав и здрав.

Отишавши одатле, он прохођаше друге крајине: Неокесарију, Самосат, Алану, постојбину Абаска, завичај Зига, покрајину Босфорина. Затим он отпутова у Тракијски град Византију, где он први проповеда Христа и, научивши многе, постави презвитере Цркве: за епископа Византије он рукоположи Стахија, кога свети апостол Павле опомиње у посланици Римљанима (Рм. 16, 9). Сам пак он, носећи у благовешћењу Христовом апостолске подвиге и страдања, обилажаше Понт, Црноморско приморје, Скитију и Херсоните. По промислу Божјем он дође и до реке Дњепра, у Руској земљи,[ и зауставивши се код Кијевских гора он преноћи. А изјутра уставши од сна он рече својим ученицима: Видите ли ове горе? Верујте ми, на њима ће засијати велика благодат Божија, и биће овде велики град, и Господ ће многе цркве подигнути ту, и светим крштењем просветити сву земљу Руску".

Узишавши на горе, свети апостол их благослови и пободе крст, предсказујући да ће народ који живи ту примити веру од његовог апостолског престола, основаног у Византији. Прошавши и горње градове руске, где се сада налази велики Новгород, а посетивши још и Рим, он се врати у грчку крајину Епир, и поново дође у Тракију, утврђујући хришћане и постављајући им епископе и учитеље.

Пролазећи многе земље, свети апостол Андреј стиже на Пелопонез, и ушавши у Ахајски град, звани Патре, он се заустави код неког честитог човека, по имену Сосија. Он тешко болесног Сосија подиже са болесничког одра и оздрави га, и после тога обрати ка Христу сав тај град Патре. У то време поверова у Христа и жена царског намесника, антипата Егеата по имену Максимила, ослободивши се тешких окова болести и добивши брзо исцељење. И мудри Стратоклије, брат антипатов, и многи други разноврсни болесници оздравише полагањем руку на њих од стране светог апостола.

Због тога антипата Егеата обузе страховит бес и oн, ухвативши светог апостола, распе га на крсту, о чему презвитери и ђакони земље Ахаје написаше овако:

"Ми, сви презвитери и ђакони Цркава Ахаје, пишемо о страдању светог апостола Андреја, које својим очима видесмо, свима Црквама што су на истоку и западу, на северу и југу. Мир вама и свима који верују у Јединога Бога, у Тројици савршенога: истинитога Оца нерођенога, истинитога Сина рођенога, истинитога Духа Светога који исходи од Оца и почива на Сину. Тој се вери ми научисмо од светог Андреја, апостола Исуса Христа, чије страдање, које ми лично посматрасмо, ево и описујемо.

"Антипат Егеат, дошавши у град Патре, поче приморавати верујуће у Христа да идолима принесу жртве. Свети Андреј, ступивши пред њега, рече: Ти, судијо људи, требало је да познаш свога Судију који је на небу, и познавши Га да My ce поклониш, и поклонивши се истинитоме Богу, да се одвратиш од лажних богова. - Егеат му рече: Јеси ли ти тај Андреј који руши храмове богова и приволева људе на ту мађионичарску веру која се недавно појавила, а коју римски цареви наредише да се истреби? - Свети апостол одговори: Римски цареви још нису познали то, да је Син Божји, дошавши ради спасења рода људског, јасно показао да ти идоли не само нису богови него су нечисти бесови, и непријатељи роду људском, који уче људе да разгневљују Бога и да Га одвраћају од себе, да их Он не би слушао. А кад се разгневљени Бог одврати од људи, онда их беси поробљују себи, и обмањују их дотле док душе њихове не изађу из тела обнажене, не носећи са собом ништа друго осим грехова својих. - Егеат рече: Када те бабске и штуре речи ваш Исус проповедаше, Јевреји Га на крст распеше. - Свети Андреј одговори: О, када би ти пожелео да познаш силу крста! како Саздатељ рода људског, из љубави Своје према нама добровољно претрпе крст, јер Он и време страдања Свог знађаше, и тридневно васкрсење Своје прорече, и на последњој вечери седећи с нама обавести нас о Своме издајнику, казујући будућност као прошлост, и добровољно отиде на оно место, на коме имађаше бити предан у руке Јеврејима.

"Чудим се теби, човеку мудром, рече Егеат, да ти последујеш Ономе, за кога признајеш да је био распет на крсту, свеједно на који начин, добровољно или невољно. - Свети апостол одговори: Велика је тајна светога крста; и ако хоћеш да је чујеш, ја ћу ти је казати. - Егеат узврати: To није тајна него казна за злочинце. - Свети Андреј одговори: Та казна је тајна људског обновљења, само изволи да ме стрпљиво саслушаш. - Саслушаћу те стрпљиво, рече царски намесник; али ако не урадиш оно што ти наређујем, ти ћеш ту исту тајну крста искусити на себи. - Апостол на то одговори: Када бих се бојао крсне смрти, онда ја никада не бих славио крст. - Намесник узврати: Као што по безумљу свом хвалиш крст, тако се по дрскости својој не бојиш смрти. - Свети апостол одговори: He бојим се смрти не no дрскости него по вери, јер смрт преподобних је драгоцена, а смрт грешника је љута. Стога хоћу да саслушаш што ти будем рекао о тајни крста; и да познавши истину поверујеш; и да поверовавши нађеш душу своју. - Егеат на то рече: Налази се оно што је изгубљено, што је пропало. Зар је душа моја пропала, те ти налажеш да је пронађем вером, не знам каквом? - Свети Андреј одговори: To је оно чему се ти имаш научити од мене; ја ћу ти показати у чему је погибао душа људских, .да би ти могао познати спасење њихово, извршено крстом. Први човек је увео смрт дрветом преступа, и требало је роду људском да дрветом страдања смрт буде уништена. И као што први човек, који дрветом преступа уведе смрт, беше саздан од чисте земље, тако је било потребно да се од чисте Дјеве роди Христос, савршени човек, уједно и Син Божји, који је саздао првога човека, да би Он обновио вечни живот, изгубљен од свих људи; и као што први човек сагреши раширивши ка дрвету познања добра и зла руке, тако је било потребно за спасење људи да Син Божји рашири на крсту руке Своје због неуздрживости руку људских, и због слатке хране од забрањеног дрвета окуси горку жуч; и да Он, узевши на Себе смрт нашу, подари нам Своју бесмртност.

"Егеат рече на то: Те речи ти причај онима који ће те послушати. Но ако ти не послушаш моје наређење, и ако не хтеднеш принети жртву боговима, ја ћу те прво моткама тући, па ћу те онда распети на крст који ти хвалиш. - Свети апостол одговори: Ја сваки дан приносим Јединоме, Истинитоме и Свемогућноме Богу не дим ваших кађења, не месо воловско, не крв јарчију, него пречисто Јагње које је принело Себе на жртву на олтару крсном. Сви верујући људи причешћују се Пречистим Телом Његовим и пију Крв Његову; ипак ово Јагње пребива читаво и живо, иако се истински коље; и сви истински једу Тело Његово и пију Крв Његову, па ипак, као што кажем, Оно свагда пребива читаво и пречисто и живо.

"Егеат упита: Како то може бити? - Свети Андреј одговори: Ако хоћеш да дознаш, ти постани ученик, да би научио оно о чему питаш. - Егеат на то рече: Ја ћу то учење изнудити од тебе мукама. - Свети апостол одговори: Чудим се да ти, мудар, говориш бесмислице, јер да ли можеш, подвргавајући ме мукама, сазнати од мене тајне Божије? Ти си чуо о тајни крста, чуо си и о тајни жртве. Ако поверујеш да Христос Син Божји, распет од Јевреја, јесте истинити Бог, онда ћу ти ја објаснити како Он, ма да убијен, живи, и како Он, иако принесен на жртву и једен, пребива читав у Царству Своме. - Егеат на то примети: Ако је Он убијен, и од људи једен, онда како Он може бити жив и читав. - Свети Андреј одговори: Ако будеш веровао свим срцем својим, онда ћеш моћи сазнати тајну ову; a ако не поверујеш, онда никад нећеш познати тајну ову.

"Тада царски намесник Егеат, разгневивши се, нареди да апостола вргну у тамницу. Када светитељ би вргнут у тамницу, к њему се из целе те земље слеже многи народ, са намером да убију Егеата а светог апостола ослободе из тамнице. Но свети апостол их задржа, саветујући им и говорећи им: He претварајте мир Господа нашег Исуса Христа у ђаволски метеж: јер Господ наш, предат на смрт, показа свако трпљење, не противречаше, не вапијаше, нити се чу глас Његов на улицама. Стога ћутите и ви, и будите мирни. He само не стварајте препреке моме мучеништву, него се и сами, као добри подвижници и војници Христови, спремајте да трпељиво поднесете на телу свом свемогућа мучења и ране. Јер ако се треба бојати мука, онда се треба бојати оних који немају краја, а застрашивања људска и претње слични су диму, изненада се појављују и ишчезавају. И ако се имамо бојати страдања, онда се треба бојати оних која почињу тако да никада им не буде краја. Јер временска страдања, ако су мала, лако се подносе; ако су пак велика, онда, изгнавши брзо душу из тела, сама се завршавају. Но љута су она страдања која су вечна, тамо где је плач непрестани, и јаук, и ридање, и бесконачне муке. Зато будите готови на то, да временским мукама пређете к вечној радости, где ћете се веселити, свагда цветати и свагда царствовати са Христом.

"Тако поучавајући људе, свети Андреј проведе сву ноћ. Изјутра пак царски намесник Егеат седе на судишту; и пославши по светог Андреја изведе га преда се, и упита: Јеси ли решио да оставиш безумље и да не проповедаш Христа, да би се могао веселити с нама у овом животу? Јер велико је то безумље ићи добровољно на муке и огањ. - Свети Андреј одговори: Ја ћу се моћи веселити с тобом, када ти поверујеш у Христа и одбациш идоле; јер Христос ме посла у ову земљу, у којој My стекох не мало људи. - Егеат рече: Ја те приморавам да принесеш жртве зато, да би обманути тобом напустили твоје бесмислено учење и принели боговима угодне жртве, јер нема у Ахаји града у коме нису опустели храмови богова. Стога сада треба да се поштовање богова обнови преко тебе, да би оне које си ти разгњевио, ти и умолио, те да би и ти пребивао у пријатељској љубави с нама. Ако не, онда ћеш за срамоћење богова примити разне муке и бићеш распет на крсту који ти величаш.

"На то одговори свети Андреј: Чуј, сине смрти, и сламо припремљена за огањ вечни! послушај мене, слугу Господњег н апостола Исус Христовог! до овог тренутка ја разговарах с тобом кротко, желећи да те научим светој вери, да би ти, као разуман човек, познао истину и, одбацивши идоле, поклонио се живећем на небесима Богу. Али пошто ти остајеш у своме сраму и сматраш да се ја бојим твојих мучења, онда измисли најстрашнија мучења за мене, јер ћу ја утолико милији бити Цару моме уколико теже муке претрпим за Њега.

"Тада царски намесник Егеат нареди да светог Андреја повале и бију. И када се седам пута изменише по тројица оних који га бијаху, свети апостол би подигнут и приведен к судији Егеату. Судија му рече: Послушај ме, Андреје, и не проливај узалудно крв своју; јер ако ме не послушаш, распећу те на крст. - Свети Андреј одговори: Ја сам слуга крста Христова, и желим крсну смрт. Ти пак можеш избећи вечне муке, ако, испитавши моје трпљење, поверујеш у Христа; јер мене више боли твоја вечна погибао него моја страдања: моја страдања окончаће се за један или, највише, два дана, а твоје муке и после хиљаду година неће имати краја. Стога не умножавај себи муке и не запаљуј себи вечни огањ.

"Разгневљен, Егеат нареди да светог Андреја распну на крст, привезавши му руке и ноге: јер не шћаше Егеат да га клинцима прикује, да не би апостад брзо умро, него да би се привезан мучио што више. А кад мучитељеве слуге вођаху светог Андреја на распеће, стече се народ вичући: Шта сагреши човек праведни и пријатељ Божји? зашто га воде на распеће? - A свети Андреј мољаше народ да му не ометају страдање. И весело иђаше на муке, не престајући учити народ. А када се приближи месту на коме је имао бити распет, он издалека угледавши крст спремљен за њега, кликну громким гласом:

"Радуј се, Крсте, телом Христовим освећени, и удовима Његовим као бисером украшени! Док Господ не би распет на теби, ти бејаше страшан људима, а сада си мио и са жељом приман, јер верници знају какво ти весеље садржиш у себи, и каква је награда спремљена за тебе. Стога неустрашиво и с радошћу идем к теби, а ти ме с весељем прими, јер сам ученик Онога који је висио на теби. Прими ме, пошто сам те свагда волео и жудео да га загрлим, о добри Крсте, ти си од тела Господњег стекао красоту и благољепије; одавно за тобом чезнем, усрдно те љубим, непрестано те иштем. И једва те ево нађох, спремљеног по жељи срца мог. Хајде, узми ме од људи и предај ме Учитељу моме, да би ме тобом примио Онај који ме је искупио тобом".

"Говорећи то, он скиде одело са себе и даваше га мучитељима. Они га подигоше на крст, привезавши му конопцима руке и ноге, распеше и обесише. Око њега стајаше много народа, око двадесет хиљада душа; међу њима беше и брат Егеатов Стратоклије, који заједно с народом викаше: Неправедно страда овај свети човек! - А свети Андрејв укрепљаваше хришћане и саветоваше им да трпе временска мучења, учећи их да је свако мучење ништа према награди која се добија за њега.

"Потом сав народ јурну к дому Егеатову, вичући и говорећи: He треба тако да страда човек свет, честит, учитељ добар, благ, кротак и мудар, него га треба скинути с крста, јер он, други дан висећи на крсту, не престаје учити правди. - Тада Егеат, побојавши се народа, одмах похита с њима да апостола Андреја скине с крста. А свети Андреј, угледавши Егеата, рече: Зашто си дошао, Егеате? Ако хоћеш да поверујеш у Христа, теби ће се, као што ти обећах, отворити врата благодати. Ако си пак дошао само ради тога да ме скинеш с крста, онда ја не желим, док сам жив, да будем скинут с крста: јер ја већ видим мога Цара, већ Му се поклањам, већ стојим пред Њим, но због тебе патим, јер тебе очекује припремљена ти вечна погибија. Стога се побрини о себи док можеш, да ти се не прохте почети онда када ти то буде немогуће.

Када слуге шћаху да га одвежу од крста, они га се не могаху дотаћи; но и многи други људи, једни за другима, покушаваху да га одвежу, али не могоше, пошто им се руке умртвљиваху. После тога свети Андреј ускликну громким гласом: Господе Исусе Христе, не допусти да ме скину с крста, на коме висим ради имена Твог, него ме прими, Учитељу мој: Тебе заволех, Тебе познах, Тебе исповедам, Тебе видети желим, што јесам Тобом јесам. Господе Исусе Христе, прими у миру дух мој, јер већ је време да дођем к Теби и да гледам Тебе, за којим силно чезнем! Прими ме, Учитељу Благи, и учини да не будем скинут с крста пре но што Ти примиш дух мој!

Када свети Андреј говораше ово, њега обасја светлост с неба као муња, на очиглед свију, и блисташе око њега тако да смртном оку људском беше немогуће гледати на њу. Та небеска светлост обасјаваше га око по сата. И када светлост отиде, свети апостол испусти дух, и отиде у светлосном блистању да предстане Господу. А високог рода жена Максимила, која вероваше у Христа и живљаше целомудрено и свето, дознавши да свети Андреј отиде ка Господу, скиде са великом чешћу тело његово, помаза га скупоценим мирисима, и положи га у свом гробу, у коме је и сама имала бити сахрањена.

"Егеат пак, разгневљен на народ, мишљаше да му се освети и да јавно покажњава оне што устадоше на њега, а Максимилу шћаше да оптужи цару. Док он то смишљаше, изненада нападе на њега ђаво, и мучен ђаволом Егеат умре усред града. Када о томе обавестише његовог брата Стратоклија који вероваше у Христа, он нареди да га укопају, а сам не хте ништа узети од његовог имања, говорећи: He дај ми, Господе мој Исусе Христе, да се дотакнем ма чега од блага мога брата, да се не бих оскврнавио грехом његовим, јер он, љубећи пролазно имање, усуди се убити апостола Господњег.

"To се догоди у последњи дан новембра, у Ахаји, у граду Патри, где се молитвама светог апостола дају људима многа добра све до данас. Страх захвати све, и не бејаше ниједнога који не би веровао у Спаса нашега Бога, који хоће да се сви људи спасу и приведу у познање истине, коме слава кроза све векове. Амин".

Ево, све довде је опис страдања светог апостола Андреја, датог од презвитера и ђакона Ахајских.

Након пак много година мошти овог светог апостола Андреја пренесе у Цариград мученик Артемије по наређењу великога цара Константина, и оне бише положене заједно са светим евангелистом Луком и са светим Тимотејем, учеником светога апостола Павла, у пресветлом храму светих Апостола, унутар свештеног жртвеника.

Молитвама апостола Твога, Христе Боже, утврди у православљу вернике Своје, и спаси нас. Амин.

субота, 12. децембар 2015.

У КРАГУЈЕВЦУ ОДРЖАН 7 САБОР СРПСКОГ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

КРАГУЈЕВАЦ - Оснивач и лидер Српског покрета обнове (СПО),Вук Драшковић поново је данас изабран за председника ове странке,на 7. Сабору у Крагујевцу под слоганом "Путоказ".  
Поред Драшковића, изабрано је и шест потпредседника странке Александар Чотрић из Београда, Мирко Чикириз из Крагујевца, Александар Југовић из Чачка, Љиљана Косорић из Косјерића, Жика Гојковић из Сомбора и Зоран Миленковић градоначелник из Варварина.
Делегати су усвојили и пет Програмских деклерација - "Србија и Нато", "Службе безбедности - Левијатан Србије", "Истина о Косову", "Спречавање нстајања Србије" и " Европска децентрализација власти


ВУК ДРАШКОВИЋ: СПО ЈЕ ПУТОКАЗ ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ

Председник СПО Вук Драшковић позвао је чланове и симпатизере СПО-а да наставе борбу за остварење циљева те странке.

Он је рекао да “ћемо бити далеко од слободне и европске Србије све док је земља жртва и талац неразвлашћених, свемоћних и свуда присутних комунистичких служби безбедности".

"Без моралног и духовног препорода, не може бити ни демократског, ни економског, ни биолошког оздрављења наше нације. У рукама служби безбедности кључеви су назадлука и ропства. Та неман мора бити развлашћена и демонтирана", рекао је Драшковић на седмом Сабору СПО-а у Крагујевцу.

Сабором је обележено и 25 година деловања СПО-а, а тим поводом Драшковић је рекао да је СПО пре четврт века, када су га подржавале стотине хиљада, био "пут Србије ка Западу", а да данас "нема ондашњу снагу", али да је – путоказ.

Уз оцену да су "Службе сву државу претвориле у ријалити шоу", Драшковић је рекао да се "нација убија и морално и ментално" и да је "на све стране простаклук и каљуга".

"Тајни досијеи, и даље запечаћени, најскупља су роба у том блату. Службе сваког уцењују, сплеткаре, производе државне ударе, оптужују, суде, блокирају истраге о својим злоделима", рекао је лидер СПО.

Драшковић, некадашњи министар спољних послова Србије, рекао је и да је предстојеће отварање првих поглавља у преговорима са ЕУ "велики успех", али да је коначни циљ далеко, као и да су домаћи отпори и "саплитања јачи него икада".

"Блокада европеизације Србије врхунски је и заједнички циљ моћне мреже служби безбедности, антизападне националне елите, српске цркве, таблоида и скоро свих медија у држави", рекао је лидер СПО.

Према његовим речима, у опасности је Бриселски споразум о нормализацији односа са Приштином, као и да Срби на Косову "сада жању горке плодове београдског антиалбанског патриотизма који се, уз спомињање рата и са много неодмерених и опасних речи, испољио у кампањи противљења пријему Косова у Унеско".

"СПО ту кампању није подржао. Она је била лишена и логике и циља. Данас Србија не може да штити своју баштину на Косову, а тражила је да наше цркве и манастире не могу штитити ни косовске власти. Тражили смо да нам баштину на Косову не штити нико. Водили смо државну кампању у корист своје штете и, при том, навукли бес Албанаца, а жртве албанских екстремиста могу бити само косовски Срби и Бриселски споразум, магистрала Србије ка ЕУ", рекао је Драшковић.

Он је рекао да СПО није подржао ни молбу Србије да Русија, својим ветом у Савету безбедности УН, спречи усвајање Резолуције о геноциду у Сребреници и додао да руским ветом није заштићен српски народ од геноцидне стигме, већ су заштићени починиоци масакра са именом и презименом.

"Не подржавамо ни изјаву шефа државе да је, нама у Србији, Русија мајка. Нама је Србија и темељ и кров. Са мајком у Сибиру никад нећемо стићи у Европу, нити ће Европа доћи овамо. Поготову што та 'мајка' данас подржава и штити све оне којима се у Хагу судило и још се суди за ратне злочине, оне који су десет пуних година српском народу наносили највеће поразе и срамоту, и који су, и по Србији, починили толике злочине", рекао је Драшковић.

СПО је пре три и по године, рекао је Драшковић, подржао "заокрет" Српске напредне странке и Александра Вучића ка томе да је темељ државне стратегије на Западу и у ЕУ, као и да је 2014. године наступио на изборној листи Вучића.

"Снажније од иког у влади, подржавали смо битку за Бриселски споразум, стратешко опредељење премијера за историјско помирење и партнерство Срба и Бошњака, одласке у Сребреницу, седницу Владе Србије у Сарајеву, веома важну посету Тирани, снажење сарадње са НАТО алијансом, хумани однос према избеглицама из пакла Сирије... Све је то допринело да Србија, за два дана, отвара и прва преговарачка поглавља о придруживању ЕУ", рекао је Драшковић.ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА ДОНИРАЛА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ КРЕВЕТЕ КБЦ „ЗВЕЗДАРА“ - CROWN PRINCESS KATHERINE DONATES MOST ADVANCED HOSPITAL BEDS TO CLINICAL HOSPITAL CENTER “ZVEZDARA”


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander IIЊено Краљевско Височанство Принцеза Катарина посетила је данас Клиничко болнички центар „Звездара“ у Београду у пратњи г-ђице Викторије де Силва, унуке Њ.К.В. Краљевића Томислава којој је кума Њ.К.В. Принцеза Катарина, и испоручила десет најсавремених кревета за интензивну негу бренда Страјкер чија је укупна вредност 75.000,00 евра. Уз кревете Принцеза је овој здравственој установи поклонила и два гинеколошка стола чија је вредност 6.000 евра. Ова донација је омогућена уз помоћ Лајфлајн хуманитарних организација Чикаго и Канада које раде под покровитељством Принцезе Катарине и знатно ће олакшати опоравак пацијената који буду боравили на одељењу интензивне неге.
Принцеза Катарина је у свом говору истакла да ће њен супруг Престолонаследник Александар и она, као и до сада, наставити и у будућности да помажу рад ове здравствене установе којој су прве донације у виду болничких кревета уручили пре 8 година.
Принцеза Катарина је јуче уручила донацију од десет најсавремених кревета за интензивну негу бренда Страјкер чија је укупна вредност 75.000,00 евра и КБЦ „Др Драгиша Мишовић“.

CROWN PRINCESS KATHERINE DONATES MOST ADVANCED HOSPITAL BEDS TO CLINICAL HOSPITAL CENTER “ZVEZDARA”

Her Royal Highness Crown Princess Katherine, accompanied by Ms Victoria de Silva, granddaughter of HRH Prince Tomislav and godchild of HRH Crown Princess Katherine visited today Clinical Hospital Center “Zvezdara” in Belgrade and donated ten most advanced Striker hospital beds for the Intensive care unit total value of 75,000 EUR. In addition, she has donated 2 gynecological tables worth 6,000 EUR. This donation was made due to assistance of Lifeline Chicago and Lifeline Canada Humanitarian organizations whose patron is HRH Crown Princess Katherine, and will significantly aid recovery of patients at the Intensive care unit.
Crown Princess Katherine emphasized in her speech that her husband Crown Prince Alexander and her will continue to support this health institution, like they have done during the last 8 years, when they donated hospital beds for the first time.
Princess Katherine donated yesterday ten most advanced Striker hospital beds worth 75,000 EUR to clinical Hospital Center “Dr Dragisa Misovic”.

Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

петак, 11. децембар 2015.

БОЖИЋНИ ХУМАНИТАРНИ БАЗАР РУКОТВОРИНА ЖЕНА ИЗБЕГЛИЦА ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ПРИНЦЕЗЕ КАТАРИНЕ - CHRISTMAS CHARITY WOMEN REFUGEES HANDICRAFTS BAZAAR UNDER CROWN PRINCESS KATHERINE’S AUSPICES


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина, заједно са комесаром за избеглице Републике Србије г-дином Владимиром Цуцићем, отворили су традиционални божићни базар рукотворина у Тржном центру „Стадион“ (Заплањска 32, Вождовац) у Београду.
Фондација Њ.К.В.  Принцезе Катарине дуги низ година организује хуманитарни „Божићни  базар“ са жељом да помогне расељеним, избеглим и социјално угроженим лицима која своје породице издржавају продајом ових веома лепих рукотворина. Посебну радост ове године базару су донели млади излагачи из дневног боравка за децу ометене у развоју која су такође изложили  своје изванредне ручне радове. Учешће у овогодишњем базару узело је 45 жена из свих крајева Србије. Отварању су присуствовали г-ђа Савка Гојковић, мајка председнице Народне скупштине, велики број припадника дипломатског кора и других званица.
Њено Краљевско Височанство  Принцеза Катарина у свом говору је истакла: „Укупан приход намењен је овим храбрим женама и њиховим породицама. Молимо Вас да позовете  своје пријатеље  да посете овај изузетан догађај.“
У име Владе Србије окупљенима се обратиo г-дин Владимир Цуцић, комесар за избеглице, који се захвалио Фондацији Њ.К.В. Принцезе Катарине и свима који су допринели успеху хуманитарног базара.
Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина заједно са г-дином Владимиром Цуцићем пресекли  су црвену траку и тиме званично отворили базар.
Празнични базар рукотворина биће отворен за јавност свакога дана од 10.00 до 22.00 часа до недеље тринаестог децембра.
Фондација Принцезе Катарине упућује захвалност на љубазности и гостопримству менаџменту и особљу ТЦ „Стадион“, као и менаџменту и особљу кафића „Coffee & Love“ на послужењу које су послужили гостима и излагачима традиционалног божићног базара и Културно – уметничком друштву „Градимир“.

CHRISTMAS CHARITY WOMEN REFUGEES HANDICRAFTS BAZAAR UNDER CROWN PRINCESS KATHERINE’S AUSPICES

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, together with Serbian Commissioner for Refugees, Mr. Vladimir Cucic, opened the traditional Christmas Bazaar in the “Stadion” shopping mall (Zaplanjska 32, Vozdovac), Belgrade.
HRH Crown Princess Katherine Foundation has been organizing the Christmas Charity Bazaar for many years with a desire to help the displaced persons, refugees and socially vulnerable people who support their families by selling the most beautiful handicrafts. Special joy was brought this year to the Bazaar by the young exhibitors from the children with developmental disabilities day-care centres, who have also exhibited their remarkable handicrafts. This year’s bazaar is participated by 45 women from all over Serbia. The opening was also attended by Mrs Savka Gojkovic, mother of the Speaker of the Parliament, members of diplomatic corps and many other distinguished guests.
Her Royal Highness Crown Princess Katherine pointed out in her speech: “All the proceeds are intended for these brave women and their families. Please invite your friends to visit this remarkable event”.
On behalf of the Government of Serbia, the gathering was addressed by Mr. Vladimir Cucic, the Commissioner for Refugees, who thanked the Foundation of HRH Crown Princess Katherine and all those who have contributed to the success of the Charity Bazaar.
Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, together with Mr. Vladimir Cucic, cut the red ribbon and thus officially opened the Bazaar.
The Christmas Bazaar will be open to the public every day from 10:00 am to 10:00 pm until Sunday, December 13.
Crown Princess Katherine Foundation expressed their gratitude to management and staff of “Stadion” shopping mall for their hospitality, “Coffee & Love” café for food and beverages and National Folklore ensemble “Gradimir”.Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040