Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

субота, 05. март 2016.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ УДРУЖЕЊА КРАЉЕВИНА СРБИЈА У БЕЛОМ ДВОРУ - KINGDOM OF SERBIA ASSOCIATION RECEPTION AT WHITE PALACE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Удружење Краљевина Србија које ради под патронатом Његовог Краљевског Височанства Престолонаследника Александра одржало је вечерас свечани пријем у Белом Двору поводом недавно обележене Крсне славе Удружења – Светог Симеона Мироточивог.
Домаћини свечаности били су Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина и г-дин Марио Мајсторовић, председник Удружења Краљевина Србија.
Пријему су присуствовали и Његово Преосвештенство Епископ британско-скандинавски Г. Доситеј, Његово Преосвештенство Епископ топлички Г. Арсеније, Њ.Е. монсињор Лучијано Суријани, апостолски нунције у Србији, Њ.Е. г-дин Денис Киф, амбасадор Уједињеног Краљевства, Њ.Е. г-ђа Џулија Фини, амбасадор Аустралије, Њ.Е. г-дин Абдулах Загоур, амбасадор Краљевине Мароко, Њ.Е. г-дин Ли Манчанг, амбасадор Народне Републике Кине, Њ.Е. г-дин Аугусто Сараива Пејшото, амбасадор Португала, Њ.Е. г-дин Јусуф Ахмад Абдулсамад, амбасадор Кувајта, Њ.Е. др Јабер Тоуфик, амбасадор Либана, Њ.Е. г-дин Лазар Миркић, амбасадор Босне и Херцеговине, г-дин Драгомир Ацовић, председавајући Крунског савета, проф. др Драгољуб Кавран и г-дин Предраг Марковић, чланови Крунског савета, проф. др Коста Чавошки, члан Крунског кабинета, г-дин Владимир Божовић, саветник председника Владе, и многи други чланови дипломатског кора, представници културног и јавног живота Србије.
Поздрављајући госте, Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар је истакао да се данас сећамо оснивача средњовековне државе и његовог далеког претка, Великог Жупана Стефана  Немање – Светог Симеона.
„И овом приликом најлепше се захваљујем на свему што је Удружење Краљевина Србија учинило и чини на ширењу идеје уставне парламентарне монархије, као и на великој подршци коју пружа Краљевском дому. Поштујући нашу славну традицију, али и тековине модерног доба, од наше Отаџбине створићете боље место за живот свих њених грађана“ – истакао је Престолонаследник у свом обраћању.
Председник Удружења Краљевина Србија г-дин Марио Мајсторовић подсетио је да је наша држава од свог настанка била монархија и да је Србија свој највећи успех и врхунац доживела као таква. Мајсторовић је истакао да су они народи који су успели да очувају тековине својих држава и уградили их у модерно доба данас и најразвијеније нације света, те да су 7 од 10 најразвијенијих држава у свету управо монархије.
„Оно што тек стоји пред нама јесу велики кораци којима ћемо целокупној јавности скренути пажњу на ово, по нама, најважније питање у држави, а први такав корак јесте конгрес Удружења Краљевина Србија који ће бити одржан у Врњачкој бањи 27. марта, на седамдесет пету годишњицу од ступања на престо Његовог Величанства Краља Петра II“ – најавио је Мајсторовић.
Уваженим гостима се веома инспиративним говором обратио и г-дин Драгомир Ацовић, председавајући Крунског савета.
Удружење Краљевина Србија је основала група студената Београдског Универзитета 2008. године под именом Краљева омладина, као нестраначко, невладино и непрофитно удружење, под покровитељством Њ.К.В. Престолонаследника Александра, са примарним циљем обнове монархије у Србији.
Ова група младих људи, уверена да успостављање монархије може помоћи Србији, успела је да својим активностима и позитивним деловањем, подстакне како млађу тако и старију популацију грађана да јој се придружи.
Управо због жеље великог броја људи старијих од 26 година да се укључе у рад за обнову монархије, Краљева омладина од јануара 2010. наставља да делује као подмладак веће организације, отворене за све – Удружења Краљевина Србија. Од оснивања до данас, наше Удружење је постало највеће монархистичко удружење у Србији са сталним растом броја чланова. Тренутно Удружење броји преко 18.000 чланова, махом млађих од 35 година, који су организовани у преко 80 одбора и повереништава широм Србије.

KINGDOM OF SERBIA ASSOCIATION RECEPTION AT WHITE PALACE

The Kingdom of Serbia Association, whose patron is His Royal Highness Crown Prince Alexander, organized a reception at the White Palace on the occasion of the recent Association’s Patron Saint’s Day – Saint Symeon the Myrrh Flowing.
The reception was hosted by Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine and Mr. Mario Majstorovic, Kingdom of Serbia Association President.
The reception was attended by the His Grace Bishop of Britain and Scandinavia Dositej, His Grace Bishop Arsenije of Toplica, HE Monsignor Luciano Suriani, Apostolic Nuncio to Serbia, HE Mr. Denis Keefe, Ambassador of the United Kingdom, HE Mrs. Julia Feeney, Australian Ambassador, HE Mr. Abdellah Zagour, Ambassador of the Kingdom of Morocco, HE Mr. Li Manchang , HE Mr. Augusto Saraiva Peixoto, Ambassador of Portugal, HE Mr. Yusuf Ahmad Abdulsamad, Ambassador of Kuwait, HE Dr. Toufic Jaber, Ambassador of Lebanon, HE Mr Lazar Mirkic, Ambassador of Bosnia and Herzegovina, Mr. Dragomir Acovic, chairman of the Crown Council, Prof. Dr Dragoljub Kavran and Mr Predrag Markovic, members of the Crown Council, Prof. Dr Kosta Cavoski, member of the Crown cabinet, Mr Vladimir Bozovic, advisor to the Prime Minister and many other members of the diplomatic corps, as well as the representatives of cultural and public life of Serbia.
Welcoming guests, His Royal Highness Crown Prince Alexander pointed out that today we remember the founder of our medieval state and his distant ancestor, the Grand Prince Stefan Nemanja – St. Symeon.
On this occasion, too, I warmly thank for everything the Kingdom of Serbia Association has done in promoting the idea of ​​constitutional parliamentary monarchy, as well as for its great support to the Royal Family. Respecting our glorious tradition, but the achievements of our modern age as well, we can turn our country into a better place for all of its citizens – emphasised the Crown Prince in his speech.
The president of the Association, Mr. Mario Majstorovic, reminded that our country since its inception was a always monarchy and that Serbia achieved its greatest success and experienced its peak as such. Mr. Majstorovic emphasized that those nations that have managed to preserve the achievements of their countries and incorporate them into the modern age today are the most developed nations of the world, and that 7 of the 10 most developed countries in the world are monarchies.
“What is yet before us is the great steps by which we are going to draw the general public’s attention to this, for us, the most important issue our state, and the first such step is the Kingdom of Serbia Association Congress, which will be held in Vrnjacka Banja on March 27, at the seventy fifth anniversary of the accesion to the throne of His Majesty King Peter II” – said Mr. Majstorovic.
The distinguished guests were then addressed by Mr. Dragomir Acovic, chairman of the Crown Council, with a very inspiring speech.
The Kingdom of Serbia Association was founded by a group of the Belgrade University students in 2008 under the name King’s Youth, as a non-partisan, non- governmental and non-profit association, under the patronage of HRH Crown Prince Alexander, with the primary objective of restoring the monarchy in Serbia.
This group of young people, convinced that monarchy could help Serbia, managed to encourage both younger and older population of citizens to join them, by their activities and positive action.
Because of the desire of a large number of people over the age of 26  to engage in the work for the restoration of the monarchy, the King’s Youth, continues to act as the offspring of a larger organization since January 2010, open to all – the Kingdom of Serbia Association. Since its establishment, our Association has become the largest monarchy association in Serbia with constant growth in the number of members. Currently the Association has over 18,000 members, mostly younger than 35, who are organized in more than 80 committees and trustees’ offices throughout Serbia.
Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs