Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

среда, 08. јул 2015.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА АЛЕКСАНДРА - REHABILITATION OF CROWN PRINCE ALEXANDER


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
После обраћања Њ.К.В. Престолонаследника Александра и проф. др Оливера Антића у Вишем суду у Београду, суд је тачно у 12 часова и 13 минута донео следеће решење у предмету РЕХ 17/15:
„Усваја се захтев за рехабилитацију Њ.К.В. Престолонаследника Александра Карађорђевића, од оца Петра Карађорђевића, рођеног 17.07.1945. у Лондону, у Великој Британији, на територији проглашеној за територију Краљевине Југославије, те се УТВРЂУЈЕ да је Указ 392 Президијума Председништва Народне скупштине ФНРЈ од 08.03.1947. године ништав од тренутка доношења, у делу који се односи на Њ.К.В. Престолонаследника Александра, као и да су ништаве све његове правне последице.
Рехабилитовано лице, Њ.К.В. Престолонаследник Александар Карађорђевић, сматра се неосуђиваним.

REHABILITATION OF CROWN PRINCE ALEXANDER

After address of HRH Crown Prince Alexander and Prof. Oliver Antic to the High Court in Belgrade, the court brought the following decision in the case REH 17/15, at 12:13 sharply:
“The request for rehabilitation of HRH Crown Prince Alexander Karadjordjevic, the son of Peter Karadjordjevic, born on July 17,1945 in London, UK, on the territory declared the territory of the Kingdom of Yugoslavia, is being approved and it is being established that the Decree 392 by the Presidency of the Presidium of the National Assembly of the FPRY of August 03, 1947, is null and void from the moment of its adoption, in the part related to HRH Crown Prince Alexander, as well as that all its legal consequences are null and void.
The rehabilitated person, HRH Crown Prince Alexander Karadjordjevic, is considered to be not convicted.

ОБЈАШЊЕЊЕ ДАНАШЊЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ Њ.К.В. ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА АЛЕКСАНДРАПредседништво Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије донело је 8. марта 1947. године Указ који је потписао др Иван Рибар:
Копија оригиналног документа може да се погледа на адреси: http://goo.gl/v5Echq

УКАЗ
На основу члана 16, став 3, члана 17, став 2 Закона о држављанству Федеративне Народне Републике Југославије од 1. јула 1946. године и на основу члана 14, став 3 Закона о врстама казни од 14. августа 1946. године, а у вези члана 4, тачке 23 Закона о Президијуму Народне скупштине ФНРЈ, Председништво Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије

ОДЛУЧУЈЕ
Одузима се држављанство Федеративне Народне Републике Југославије и конфискује целокупма имовина:

Петру Александра Карађорђевиђа,
Александру Петра Карађорђевића,
Томиславу Александра Карађорђевића,
Андреју Александра Карађорђевића,
Марији Александра Карађорђевића,
Павлу Арсена Карађорђевића,
Олги Павла Карађорђевића,
Александру Павла Карађорђевића,
Николи Павла Карђорђевича и
Јелисавети Павла Карађорђевића

сада сви у иностранству.
Спровођење ове одлуке поверава се Влади Федеративне Народне Републике Југославије.
У. бр. 392
8. марта 1947. године у Београду

ПРЕДСЕДНИШТВО ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Секретар
М. Перуничић, с.р.
Председник
Др Иван Рибар, с.р.

Горенаведени указ данас је проглашен правно ништавим.

EXPLANATION ABOUT REHABILITATION TODAY OF HRH CROWN PRINCE ALEXANDER

The Presidency of the Presidium of the National Assembly of the People’s Federal Republic of Yugoslavia decreed 8 March 1947 the following signed by Dr Ivan Ribar:
See copy of original document http://goo.gl/v5Echq
DECREE (Translation)
On the basis of Article 16 Paragraph 3, Article 17 Paragraph 2 of the Law on Citizenship of the People’s Federal Republic of Yugoslavia (FNRJ) from 1 July 1946, and on the basis of Article 14 Paragraph 3 of the Law on the Types of Punishments from 14 August 1946, concerning Article 4 Paragraph 23 of the Law of the Presidium of the National Assembly of the FNRJ, the Presidency of the Presidium of the National Assembly of the People’s Federal Republic of Yugoslavia has reached the following
D E C I S I O N:
The citizenship of the People’s Federal Republic of Yugoslavia is taken away, and the entire property is confiscated from:
Peter of Alexander Karageorgevich
Alexander of Peter Karageorgevich
Tomislav of Alexander Karageorgevich
Andrej of Alexander Karageorgevich
Maria of Alexander Karageorgevich
Paul of Arsen Karageorgevich
Olga of Paul Karageorgevich
Alexander of Paul Karageorgevich
Nicola of Paul Karageorgevich
Elizabeth of Paul Karageorgevich now all abroad.
Conducting of this verdict is entrusted to the Government of the People’s Federal Republic of Yugoslavia.
Administrative Number 392
8 March 1947
In Belgrade
THE PRESIDENCY OF THE PRESIDIUM OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE PEOPLE’S FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA SECRETARY PRESIDENT
(Signed) Secretary M. Perunicic President Dr Ivan Ribar

Today the above decree was declared null and void.


Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs