Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 17. мај 2013.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „МОЈ ЖИВОТ. МЕМОАРИ“ КРАЉА ПЕТРА II ОД ЈУГОСЛАВИЈЕ


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина заједно са г-дином Новицом Јефтићем, директором издавачке куће Евро-Ђунти, г-дином Душаном Бабцем, директором Фонда Краљевски Двор, и др Слободаном Г. Марковићем, историчаром, професором Факултета политичких наука у Београду, представили су књигу „Мој живот. Мемоари“ Краља Петра II од Југославије вечерас у Краљевском Двору.
Веома занимљивом догађају у Краљевском Двору присуствовали су представници саветодавних тела круне чланови Крунског већа г-дин Драгомир Ацовић и др Душан Батаковић, чланови Крунског савета академик Матија Бећковић и проф. др Слободан Перовић, чланови Крунског кабинета г-дин Ђорђе Ђуришић, г-дин Милорад Савићевић и г-дин Мирко Петровић, др Љубомир Костић, друг из младости Њ.В. Краља Петра II, представници дипломатског кора Њ.Е. г-дин Абделах Загоур, амбасадор Марока, Њ.Е. г-дин Абделкадер Месдоуа, амбасадор Алжира, Њ.Е. г-дин Аболгхасем Делфи, амбасадор Ирана, пуковник Вилијем Инглиш, аташе за одбрану у амбасади Велике Британије и многи други увежени гости.
Присутнима се обратио Њ.К.В. Престолонаследник Александар II, син Њ.В. Краља Петра II: „Данас, када би мој отац имао 90 година, читање његових мемоара помаже нам да на један сасвим другачији начин схватимо његов живот, његове одлуке и поступке, али нам истовремено помаже да боље разумемо и време у коме живимо. Читаоци ове књиге у њој ће пронаћи јасну слику о правом лицу актера о којима говори и увидети огромну разлику између вишедеценијске немилосрдне пропаганде и онога шта је мој отац заиста био.“
Поводом државне сахране Њ.В. Краља Петра II Карађорђевића, његове супруге Краљице Александре и његове мајке Краљице Марије, издавачка кућа Евро–Ђунти у сарадњи са Фондом Краљевски Двор објавила је мемоаре југословенског Краља Њ.В. Петра II, оца Њ.К.В. Престолонаследника Александра, непроцењиво сведочанство о људима и догађајима који су обележили прву половину XX века.

Мој живот. Мемоари Краља Петра II Карађорђевића двојезично су издање на српском и енглеском језику у луксузном повезу, са више од 250 аутентичних фотографија и факсимила оригиналних докумената. Неки од ових докумената и фотографија никада раније нису објављени, нарочито они који се односе на период  Другог светског рата,  егзила, на посету Великој Британији и Блиском истоку, као и на званичну државну посету Сједињеним Америчким Државама 1942. и сусрет Краља са председником Рузвелтом. Краљ Петар II био је најмлађи шеф државе који се обратио Конгресу Сједињених Америчких Држава.
Пред нама је вредно дело од великог значаја за нашу историју, које представља слику времена, портрета, закључака преломљених кроз призму личних преживљавања и судбине југословенског краља. Документарни материјал уграђен у ткиво мемоара, као и оно што је приређивач одабрао како би створио једно капитално дело, од непроцењиве су важности, а поговор који је написао проф. др. Слободан Марковић, представља савремени осврт на лик и дело Њ.В. Краља Петра II.
Мемоари Краља Петра оживљавају и разоткривају једно доба, један друштвени тренутак, ликове и улоге учесника и савременика у њима, пружајући нам могућност да изградимо јасну представу о њима и сами доживимо историјски моменат који је далеко иза нас


Presentation of “A King’s Heritage – The Memoirs” by King Peter II of Yugoslavia

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, together with Mr. Novica Jeftic, the director of the Evro-Giunti Publishing House, Mr. Dusan Babac, director of the Royal Palace Fund, and Dr. Slobodan G. Markovic, historian and professor at the Faculty of Political Science, presented the book “A King’s Heritage – The Memoirs” by King Peter II of Yugoslavia this evening at the Royal Palace.
This exceptional event at the Royal Palace was attended by members of the Privy Council Mr. Dragomir Acovic and Dr. Dusan Batakovic, members of the Crown Council Academician Matija Beckovic and Prof. Dr. Slobodan Perovic, members of the Crown Cabinet Mr. Djordje Djurisic, Mr. Milorad Savicevic and Mr. Mirko Petrovic, Dr Ljubomir Kostic, a friend from teenage days of HM King Peter II, members of diplomatic corps H.E. Mr. Abdellah Zagour, Ambassador of Morocco, H.E. Mr. Abdelkader Mesdoua, Ambassador  of Algeria, H.E. Mr. Abolghasem Delfi, Ambassador of Iran, Col. William English, defence attaché at the UK Embassy and other distinguished guests.
HRH Crown Prince Alexander II, son of HM King Peter II, addressed the guests: “Today, when my father would have been 90, reading his memoirs helps us to see his life, his decisions and acts in a quite different way. This in turn helps us also to better understand the times in which we live. Readers of this book will find in it a clear picture of the true face of the personae about which it speaks and see the huge difference between the communist’s decades-long brutal propaganda against my father and what he truly was.“
On the occasion of the state funeral of HM King Peter II, his wife HM Queen Alexandra and his mother HM Queen Maria, the Publishing House Euro-Giunti in cooperation with the Royal Palace Fund prepared the memoirs of the of HM King Peter II the father of HRH Crown Prince Alexander. The Memoirs represent a priceless heritage telling us about people and occurrences which marked the first half of the 20th century.  
“A King’s Heritage – The Memoirs” by King Peter II of Yugoslavia is a luxurious  bilingual edition, in Serbian and English, with more than 250 authentic photographs and facsimile of original documents. Some of
these documents and photographs were never published before; especially the ones referring to the period of the Second World War, the exile, the visit to the United Kingdom and the Middle East, as well as the official visit to the United States of America in 1942 and the King’s meeting with the President Franklin Roosevelt. King Peter II was the youngest head of state to address the Unites States Congress.
The book that was presented this evening is of extreme value to our history, it is a true picture of the time, portraits, decisions shown through the prism of personal experience and destiny of the Yugoslav King. The documentation build in the body of the memoirs, as well as the material selected by the editor in order to create a capital work, are of an enormous importance. While the epilogue written by prof. dr Slobodan Markovic represents a contemporary overview of the life and work of HM King Peter II.
The King Peter’s memoires revive and reveal an era, a social moment in time, characters and roles of the participants and the contemporaries of that time, giving us an opportunity to build a clear picture of them and to relive, for ourselves, these historical moments that now belong to the past.  


Kraljevski  Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар