Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

субота, 29. новембар 2014.

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА КРАЉЕВИНА СРБИЈА У БЕЛОМ ДВОРУ - KINGDOM OF SERBIA ASSOCIATION’S ANNUAL ASSEMBLY HELD AT THE WHITE PALACE


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Редовна годишња скупштина Удружења Краљевина Србија, које се налази под патронатом Његовог Краљевског Височанства Престолонаследника Александра одржана је данас у Белом Двору. Изборној скупштини Удружења Краљевина Србија присуствовао је 81 делегат из 50 одбора широм Србије.
Свечани део скупштине отворио је дечији црквени хор „Острог“ из Нових Бановаца, а овом делу скупштине присуствовали су и уважени представници саветодавних тела круне г-дин Предраг Марковић, члан Крунског савета и г-дин Ђурђе Нинковић, члан Крунског кабинета. Они су се обратили делегатима говорећи им о важности постојања овог Удружења, смислу њиховог рада и залагања, као и о предностима монархистичког државног уређења у односу на републичко државно уређење.
Због обавеза ван земље Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар није присуствовао годишњој скупштини Удружења Краљевина Србија, али је делегатима прочитано његово писмо којим им је поручио: „Имам част да Вас поново поздравим у дому Краљевске породице поводом ваше годишње скупштине. Претходна година била је пуна изазова који су већим делом савладани, на чему Вам честитам. Желим да радите заједо, као тим, и будите узор и младим и старијим генерацијама у Србији, удружењима грађана и политичким организацијама. Да би сте то постигли морате да поштујете важеће законе, да радите транспарентно и јавно“ – поручио је Престолонаследник Алексасндар.
За председника Удружења Краљевина Србија изабран је г-дин Марио Мајсторовић, за потпредседника Удружења г-ђица Бранислава Драгутиновић, а за генералног секретара г-ђица Јелена Будимировић.
Удружење Краљевина Србија је основала група студената Београдског Универзитета 2008. године под именом Краљева омладина, као нестраначко, невладино и непрофитно удружење, под патронатом Њ.К.В. Престолонаследника Александра, са примарним циљем обнове монархије у Србији. Ова група младих људи, уверена да успостављање монархије може помоћи Србији, успела је да својим активностима подстакне како млађу тако и старију популацију грађана да им се придружи. Управо због жеље великог броја људи старијих од 26 година да се укључе у рад за обнову монархије, Краљева омладина од јануара 2010. наставља да делује као подмладак веће организације – Удружења Краљевина Србија. Од оснивања до данас, наше Удружење је постало највеће монархистичко удружење у Србији са сталним порастом броја чланова. Тренутно Удружење броји преко 10.500 чланова, махом млађих од 35 година, који су организовани у преко 50 одбора и повереништава широм Србије.
Према последњем истраживању јавног мњења из априла 2013. године, 39,7% грађана Србије подржава обнову уставне парламентарне монархије, што ову опцију чини водећом у нашем друштву, поготову ако се сетимо да се негативна кампања против Краљевске породице Карађорђевић и монархије као државног уређења води од 1946. године.
У остваривању својих циљева Удружење Краљевина Србија се користи ненасилним и демократским средствима, не прихватајући насилне, недемократске и тоталитарне методе. Искључиво позитивном кампањом, промотивним активностима и хуманитарним радом,Удружење промовише идеју уставне парламентарне монархије са династијом Карађорђевић на челу, као циљ коме тежи.
Уколико желите да се прикључите раду Удружења Краљевина Србија све информације можете добити путем интернет страница овог Удружења www.kraljevinasrbija.com

KINGDOM OF SERBIA ASSOCIATION’S ANNUAL ASSEMBLY HELD AT THE WHITE PALACE

The Annual Assembly of the Kingdom of Serbia Association, which is under patronage of His Royal Highness Crown Prince Alexander, was held at the White Palace today. The Electoral Assembly ofthe Kingdom of Serbia Association was attended by 81 delegates from 50 committees from all over Serbia.
The ceremonial part of the meeting was opened by the children’s choir “Ostrog” from Banovci, and this part of the meeting was attended by the distinguished Advisors of the Crown, Mr. Predrag Markovic, a member of the Crown Council and Mr. Djurdje Ninkovic, member of the Crown Cabinet. They addressed the delegates, telling them about the importance of this Association, the sense of their work and dedication,as well as about the benefits of constitutional parliamentary monarchy as a form of government.
Due to commitments abroad His Royal Highness Crown Prince Alexander did not attend the Kingdom of Serbia Association’s Assembly, but his letter was read to the delegates, and in it the Crown Prince said: “I have the honour to greet you again in the home of the Royal Family on the occasion of your Assembly. The previous year was full of challenges that were largely overcome, for which I congratulate you. I want you to work together, as a team, and be a role model to young and older generations in Serbia, citizens’ associations and political organizations. To do that you must comply with the laws and regulations, and work transparently and publicly”- said Crown Prince Alexander.
Mr. Mario Majstorovic was elected president of the Kingdom of Serbia Association, Miss Branislava Dragutinovic vice-president of the Association, and Miss Jelena Budimirovic secretary general.
The Kingdom of Serbia Association was founded by a group of Belgrade University students in 2008 under the name the King’s Youth, as a non-partisan, non-profit association, under the patronage of HRH Crown Prince Alexander, with the primary objective of restoring monarchy in Serbia. This group of young people, convinced that monarchy could help Serbia, managed to attract both younger and adult citizens to join them. It is because of the desire of many people over the age of 26 to engage in the work for the restoration of monarchy, that the King’s Youth since January 2010, continues to act as the offspring of a larger organization - the Kingdom of Serbia Association. Since its foundation, the Association has become the largest monarchist association in Serbia, with increasing number of members. Currently the Association has over 10,500 members, mostly younger than 35, who are organized in more than 50 committees and branches throughout Serbia.
According to the latest opinion poll in April 2013, 39.7% of citizens of Serbia support the restoration of constitutional parliamentary monarchy, which makes this option a leading one in our society, especially if we remember that negative campaigns against the Royal Family and monarchy as a form of government has been going on ever since 1946.
In achieving its objectives, the Kingdom of Serbia Association uses non-violent and democratic means, and rejects undemocratic and totalitarian methods. Only by positive campaign, promotional activities and humanitarian work, the Association promotes the idea of constitutional parliamentary monarchy with the Karadjordjevic Dynasty at the helm, as the aim it pursues

If you want to join the work of the Kingdom of Serbia Association all information can be obtained via the Association’s website www.kraljevinasrbija.com


Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар