Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

четвртак, 10. децембар 2015.

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР, ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА И ПРИНЦ АЛЕКСАНДАР НА ПРОМОЦИЈИ КЊИГЕ „КРАЉЕВСКА ДИНАСТИЈА – ПОВРАТАК КУЋИ ПОРОДИЦЕ КАРАЂОРЂЕВИЋ” - CROWN PRINCE, CROWN PRINCESS AND PRINCE ALEXANDER ATTEND “ROYAL DYNASTY – KARADJORDJEVIC FAMILY RETURN HOME” BOOK LAUNCH


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Престолонаследник Александар, Принцеза Катарина и Принц Александар на промоцији књиге „Краљевска Династија – Повратак кући породице Карађорђевић”
Београд, 10. децембар 2015 – Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар, Принцеза Катарина и Принц Александар присуствовали су вечерас у Делфи кафеу Студентског културног центра промоцији књиге „Краљевска Династија” – Повратак кући породице Карађорђевић ауторке Кристине Оксенберг Карађорђевић.
Поздрављајући окупљене Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар је истакао:
„Са великим задовољством поздрављам вас на промоцији књиге „Краљевска династија – повратак кући породице Карађорђевић”, коју је написала моја драга рођака, Кристина Оксенберг. Током претходних двадесет и пет година нашу земљу су, нажалост, напустиле стотине хиљада њених грађана. Међу њима десетине хиљада најобразованијих. Када један народ напредује, када побеђује, када се у његовој земљи живи све боље, тада му је лако и пријатно припадати. У тешким временима, када поделе, ратови и грешке оптерете живот свима, веома је храбро сведочити о припадности једном народу, и вратити му се из туђине. Данас се Кристина Оксенберг, потомак Карађорђа, вратила своме народу. Одгајана у туђини, поново је открила свој народ и показала га свету. Наш заједнички предак, пре две стотине година, куповао је оружје и опремао српску војску да је поведе у устанак. Али Карађорђе је знао да каже да у Србији има довољно људи да је бране, али мало учених да државу воде у напредак. Наша Кристина није у Србију донела топ, она је дошла да Србији напише књигу. Кроз једну од највећих тема модерног света – идентитет и самооткривање – Кристина је нашој и страној публици открила и показала своју породицу и своју Србију. Свет за који вреди живети, радити и борити се. Кристина, иначе угледна књижевница, дошла је са новим духом и идејама за ново време. Захваљујем јој на томе. Препоручујем ову књигу Вашој пажњи и желим јој много успеха.“- поручио је Престолонаследник.
Поред Престолонаследник Александра на промоцији књиге говорили су професор Чедомир Антић, историчар и члан Крунског савета, Александар Јовановић, новинар и Кристина Оксенберг Карађорђевић, ауторка књиге.
Кристина Оксенберг Карађорђевић потомак је српске краљевске породице, чукун-чукунунука Карађорђа и ћерка Принцезе Јелисавете Карађорђевић и афирмисани амерички писац. У књизи „Краљевска династија – Повратак кући породице Карађорђевић“ представља нам узбудљиву личну и породичну причу која садржи три сегмента: кратку повест породице чија судбина је била чврсто повезана са једним европским народом, али и повешћу нашег континента и уопште запада током протекла два столећа; српску историју виђену очима Американке која је одрасла далеко од земље свог порекла, а затим је, у зрелом добу, пасионирано проучавала; коначно, пред читаоцем је и прича о самооткривању. Трагајући за коренима, ауторка нуди преглед историје српске династије од Карађорђа до данашњих дана. Књига садржи и фотографије из породичних албума које до сада нису никада објављиване.
Кристина Оксенберг Карађорђевић се први пут јавности у Србији представила на овогодишњем Сајму књига.Она је чукун-чукунунука Карађорђа, утемељитеља савремене Србије. Рођена је 1962. године у Њујорку, мајка јој је Њено Краљевско Височанство кнегиња Јелисавета Карађорђевић од Југославије, а отац Американац Хауард Оксенберг; по рођењу је држављанка САД. Сада живи у Србији. Кристина је афирмисана књижевница у САД. Њен први роман „Такси“ доживео је запажен успех 1986. Њена рођена сестра Катарина Оксенберг глумила је Аманду у чувеној америчкој серији „Династија”.
Књигу „Краљевска династија – Повратак кући породице Карађорђевић“, у преводу Ненада Дропулића, можете пронаћи у свим књижарама Делфи, Лагуниним клубовима читалаца, онлајн књижари www.delfi.rs и на сајту www.laguna.rs.

CROWN PRINCE, CROWN PRINCESS AND PRINCE ALEXANDER ATTEND “ROYAL DYNASTY – KARADJORDJEVIC FAMILY RETURN HOME” BOOK LAUNCH

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander, Crown Princess Katherine and Prince Alexander attended the promotion of the book “Royal Dynasty – Karadjordjevic Family Return Home” by Christina Oxenberg Karadjordjevic at the Delphi Café SKC this evening.
Greeting everyone His Royal Highness Crown Prince Alexander emphasized:
“It is with great pleasure I greet you at the launch of the book “Royal Dynasty – Karadjordjevic Family Return Home”, written by my dear cousin, Christina Oxenberg. Over the past twenty-five years, our country, unfortunately, was left by hundreds of thousands of its citizens. Among them, tens of thousands of the most educated. When a nation progresses, when it is winning and everybody in the country has a good life, then it is easy and comfortable to belong to it. In difficult times, when divisions, wars and wrongdoings burden everybody’s life, it is courageous to testify about belonging to one people, and return to it from abroad. Today, Christina Oxenberg, the descendant of Karadjordje, returned to her people. Brought up in a foreign country, she rediscovered her people and showed it to the world. Two hundred years ago, our common ancestor bought weapons and equipped the Serbian army to lead it to revolt. But Karadjordje used to say that Serbia has enough men to defend it, but few learned people to lead the country’s progress. Our Christina did not bring a cannon to Serbia, she came to Serbia to write a book. Through one of the major themes of the modern world – identity and self-revelation – Christina has revealed and showed her family and her Serbia to the foreign audience and our audience. A world that is worth living, working and fighting. Christina, a prominent writer, came with a new spirit and ideas for a new time. I thank her for that.  I recommend this book to your attention and I wish her much success.”
Beside Crown Prince Alexander the book launch guests were addressed by Professor Cedomir Antic, a historian and a member of the Crown Council, Aleksandar Jovanovic, a journalist, and Kristina Oxenberg Karadjordjevic, the author of the book.
Christina Oxenberg Karadjordjevic is the descendant of the Serbian Royal Family, the great-great-great granddaughter of Karadjordje, the daughter of Princess Elizabeth Karadjordjevic and an established American writer. In the book “Royal Dynasty – Karadjordjevic Family Return Home” she presented us with an exciting personal and family story that contains three segments: the short story of the family whose fate was firmly associated with one European nation and the history our continent and the West in general, over the past two centuries; Serbian history through the eyes of an American who grew up far from her country of origin, which she, in adulthood, passionately studied; Finally, the reader follows the story of self-discovery. Searching for the roots, the author provides an overview of the history of Serbian dynasty of Karadjordje until today. The book contains photographs from family albums that have never been published.
Christina Oxenberg Karadjordjevic presented herself for the first time to the Serbian public at this year’s Belgrade Book Fair. She is the great-great-great granddaughter of Karadjordje, the founder of modern Serbia. Born in 1962 in New York, her mother is Her Royal Highness Princess Elizabeth Karadjordjevic of Yugoslavia, and the father is an American Howard Oxenberg; by birth she is a citizen of the United States. She is currently living in Serbia. Christina is an established writer in the United States. Her first novel “Taxi” was significantly successful in 1986. Her sister Catherine Oxenberg starred in the role of Amanda, in the famous American TV series “Dynasty”.
The book “Royal Dynasty – Karadjordjevic Family Return Home”, translated by Nenad Dropulic, can be found in all Delfi bookstores, Laguna readers’ clubs, online bookstore www.delfi.rs and on the site www.laguna.rs.

Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040

Нема коментара:

Постави коментар