Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 29. септембар 2017.

Њ.К.В. ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР ОТВОРИО РАДИОНИЦУ „ИЗГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СРЕДЊОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 2017“ - HRH CROWN PRINCE ALEXANDER OPENED “BUILDING EFFICIENCY: CENTRAL-EASTERN EUROPE WORKSHOP 2017“


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар је одржао говор на отварању радионице о изградњи енергетске ефикасности у средњоисточној Европи коју су организовали Акцелератор за изградњу ефикасности (БЕА) у партнерству са Иницијативом Уједињених Нација за одрживу енергију за све, УНЕП-ом, Институтом за светске ресурсе  и Градом Београдом, од 28. до 29. септембра 2017. године у свечаној сали Старог Двора у Београду.
„У време изградње Старог Двора, као и у случају многих других постојећих зграда, није се много размишљало о штедњи енергије. То мора да се промени, како у овом историјском здању, тако и у свим нашим зградама. Овде сте као стручњаци из области енергетике и њене употребе у зградама. Хвала вам, у име овог Старог Двора, што ћете поделити вашу стручност са учесницима овог скупа, овде у Србији, у наредна два дана. Током двадесетог века развијене земље су пројектовале, финансирале и изградиле сложене и међусобно повезане системе производње, испоруке, складиштења и конверзије енергије за сваки извор енергије. Енергетска ефикасност је препозната као важан елемент у националним и међународним енергетским плановима и политикама. Међународна агенција за енергетику (ИЕА) саопштила је да се половина смањења глобалне емисије може најлакше постићи кроз примену мера енергетске ефикасности. Међувладин панел Уједињених Нација о климатским променама (ИПЦЦ) и друге угледне институције дошле су до истог закључка у погледу важности мера енергетске ефикасности. Надам се да ће ова дводневна радионица довести до стварних побољшања енергетске ефикасности зграда у Београду и другим градовима у Србији“, рекао је Њ.К.В. Престолонаследник Александар у свом обраћању.
Остали говорници били су Борко Милосављевић, помоћник градоначелника Београда, Стевица Дедјански, државни секретар Министарства рударства и енергетике, Ивана Вилотијевић, градски секретар за животну средину, Наташа Путник,  градски секретар за енергетику, Лили Риахи, Огранак за енергетику, климу и технологију Одељења за економију и животну средину УН, и Клеј Неслер из Акцелератора за изградњу ефикасности (БЕА).
Институт за светске ресурсе (који делује као секретаријат БЕА) и други партнери БЕА, повезали су градске званичнике и стручњаке за изградњу енергетске ефикасности из целе средњоисточне Европе, омогућивши овој радионици форум за размену искустава и изазова везаних за накнадну енергетску ефикасност зграда, али и друге важне теме о ефикасности изградње, као што су финансије.
Конкретно, овај догађај ће омогућити учесницима из градске управе да се упознају са колегама из региона и стручним спољним партнерима, како би разговарали о решењима у циљу убрзавања иницијатива и постизања циљева ефикасности градске изградње у средњоисточној Европи, контактирају са финансијским и техничким стручњацима и повежу се с колегама из градова средњоисточне Европе у заједничком суочавању са изазовима развоја и изградње политике и пројеката ефикасности, кроз искуство овог окупљања у Београду, као и да се упознају са могућностима за помоћ од Акцелератора за изградњу ефикасности.

HRH CROWN PRINCE ALEXANDER OPENED “BUILDING EFFICIENCY: CENTRAL-EASTERN EUROPE WORKSHOP 2017“

His Royal Highnesses Crown Prince Alexander gave the key speech at the opening of the Central-Eastern Europe Building Efficiency Workshop which is organized by The Building Efficiency Accelerator (BEA) partnership of the United Nations Sustainable Energy for All (SE4ALL) Initiative, UNEP, the World Resources Institute (WRI) and the City of Belgrade, from 28th – 29th September 2017, at the Ceremonial hall in the City Hall Belgrade.
“At the time the Old Palace was built, as in the case of many other existing buildings, not much thought was lgiven to its energy use. That has to change for this historic building and our entire building stock. You are here as experts in the field of energy and its utilization in buildings. Thank you, on behalf of this Old Palace, for sharing that expertise with the audience here in Serbia during the next two days. During the twentieth century, the developed countries have designed, finance and constructed complex and interrelated systems of energy production, delivery, storage and conversion for each of these energy sources. Energy efficiency has been recognized as an important element in national and international energy plans and policies. The International Energy Agency (IEA), reports that half of global emission reductions can be achieved at least cost through energy efficiency measures. The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and other respected institutions have reached the same conclusion with respect to the importance of energy efficiency measures. It is my hope that this two-day workshop will lead to real improvements in energy efficiency for the buildings in Belgrade and other cities in Serbia”, said HRH Crown Prince Alexander in his address.
Other speakers were Borko Milosavljevic, Assistant Mayor of Belgrade, Stevica Dedjanski, State Secretary of the Ministry of Mining and Energy, Ivana Vilotijevic, City Secretary of Environment, Natasa Putnik, City Secretary of Energy, Lily Riahi, Energy, Climate and Technology Branch, Economy Division UN Environment and Clay Nesler, Building Efficiency Accelerator.
The WRI (acting as secretariat of the BEA), and other BEA partners connected city officials and building, energy efficiency experts from across Central-Eastern Europe, providing with this workshop a forum to share experiences and challenges relating to municipal building efficiency retrofit, but also other important building efficiency topics, such as finance.
Specifically, this event will allow city participants to meet their regional peers and expert external partners to discuss solutions in accelerating municipal building efficiency initiatives and goals in Central-Eastern Europe, to engage with financial and technical experts, to discuss and network with fellow Central-Eastern European cities on the challenges for developing and building efficiency policies and project, to address through the lens of Belgrade’s experience, as well as to lean about opportunities for assistance from the Building Efficiency Accelerator partnership.

Краљевски Двор
Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
E-пошта: pr@dvor.rs
Posetite www.dvor.rs

Public Relations
The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
E-mail: pr@dvor.rs

Нема коментара:

Постави коментар