Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

субота, 06. септембар 2014.

Нобеловац Тим Хант у посети Србији са циљем да помогне развој домаћих научних пројеката кроз фондове Европске комисије - Nobel Laureate Sir Tim Hunt to visit Serbia


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Србију ће на позив Фондације Престолонаследника Александра за образовање посетити проф. др Тим Хант, добитник Нобелове награде за медицину 2001. године. Од 9. до 15. септембра 2014. године проф. др Хант ће обићи научне установе у Београду, Новом Саду, Неготину и Зајечару и представити програм Европског истраживачког савета који одваја значајна средства за развој науке у Европи и Србији.

Циљ посете је да се оснажи подршка домаћим научницима и помогне им се указивањем на могућности за финансирање истраживачких пројеката унутар Европске комисије.

Проф. др Тимоти Хант је Нобелову награду добио 2001. године за откриће темељног механизма контроле ћелијског циклуса, а пет година касније додељена му је и титула Сера.

Сер Тимоти је члан је научног тима Европског истраживачког савета који дефинише стратегију и методологију финансирања научних пројеката, а у Србију долази уз подршку Европске комисије са циљем да подржи и помогне нашим научницима да се повежу и боље упознају са могућностима финансирања унутар програма Хорајзон 2020 и конкретније Европског истраживачког савета.

Сер Тимоти ће у току своје посете одржати 3 предавања:

-       10. септембра у 13:00 часова на Медицинском факултету у Београду на стручну тему циклуса и контроле митозе (оригиналан наслов: „Футиле Цyцлес, Сwитцхес, андтхеЦонтролоф Митосис“). Том приликом биће му додељена и звање гостујућег професора Медицинског факултета Универзитета у Београду

-       11. септембра у 10:30 часова у Ректорату Универзитета у Београду сер Тимоти ће одржати предавање о могућностима унутар Европског истраживачког савета за научнике свих области у Србији, а значајан део биће посвећен и одговарању на питања

-       11. септембра у 15:30 часова у Ректорату Универзитета у Новом Саду сер Тимоти ће одржати предавање о могућностима унутар Европског истраживачког савета за научнике свих области у Србији.

Поред предавања, сер Тимоти ће о могућностима у оквиру Европског истраживачког савета разговарати и приликом посете Института за молекуларну генетику и генетичка истраживања, где ће разговарати и са представницима Института за нуклеарне науке „Винча“, Института за биолошка истраживања и Биолошког факултета, као и током посете Лабараторији за нано технологију Машинског факултета Универзитета у Београду и Медицинских центара у Неготину и Зајечару.
Уз сер Тимотија у посети ће бити и проф. др Гордана Поповић, научница српског порекла, која је директор научног програма у оквиру Европског истраживачког савета и која ће бити ту да домаћим научницима додатно приближи могућности унутар овог програма.

Nobel Laureate Sir Tim Hunt to visit Serbia

Will assist national research projects development through European Commission funds
At the invitation of the Crown Prince Alexander Foundation for Education professor Sir Timothy Hunt, Nobel Prize Laureate for Medicine in 2001, will be visiting Serbia. From 9 to 15 September 2014 Professor Hunt will visit scientific institutions in Belgrade, Novi Sad, Negotin and Zajecar and present the programme of the European Research Council, which allocates significant resources to the development of science in Europe and Serbia.

The aim of the visit is to strengthen support for local scientists and help them, by pointing out opportunities for funding research projects through the European Commission.

Professor Timothy Hunt received the Nobel Prize in 2001 for his discovery of the basic mechanisms of cell cycle control, and five years later he knighted by the Queen Knight Bachelor (Kt).

Sir Timothy is a member of the European Research Council scientific team, which defines the strategy and methodology of funding research projects, and is coming to Serbia with the backing of the European Commission, with the aim to support and help our scientists to network and learn more about the funding opportunities within the programme Horizon 2020 and specifically European Research Council.

During his visit Sir Timothy will deliver three lectures:

-September 10th at 1:00 pm at the MedicalFaculty in Belgrade “Futile Cycles, Switches, and the Control of Mitosis”. On this occasion he will be awarded the title of the Visiting Professor of Medicine, University of Belgrade.

-September 11th at 10:30 am in theRector’s Office, University of Belgrade, Sir Timothy will deliver a lecture about the opportunities within the European Research Council for scientists of all fields in Serbia, and a significant portion will be dedicated to answering questions.

-September 11th at 3:30 pm in theRector’s Office, University of Novi Sad, Sir Timothy will deliver a lecture about the opportunities within the European Research Council for scientists of all fields in Serbia.

In addition to the lectures, Sir Timothy will discuss the opportunities within the European Research Council during his visit to the Institute of Molecular Genetics and Genetic Research, where he will also meet with representatives of the Institute of Nuclear Sciences “Vinca”, the Institute of Biological Research and the Faculty of Biology, as well as during his visit to the University of Belgrade’s Faculty of Mechanical Engineering Nano Technology Laboratory, and the medical centres in Negotin and Zajecar.

AccompanyingSir Timothy will be Professor Gordana Popovic, a scientist of Serbian origin and the European Research Council scientific programme director, who will further introduce the possibilities of this programme to local scientists.
 
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Нема коментара:

Постави коментар